عضومسلکی تدارکات ادویه جات

Panah_moph
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ - ۱۳:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

                                    ریاست عمومی منابع بشری                                   

تاریخ اعلان  ۲۶میزان  1399

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (ریاست تهیه تدارکات ) (۳) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان وظیفه          : عضومسلکی تدارکات ادویه جات

وزارت                : صحت عامه

موقعیت                : کابل

بخش                   : ریاست تدارکات

بست                   : (4)

تعداد                   : (۳)

گزارش دهی به       : مدیریت عمومی تدارکات ادویه جات

گزارش گیری از     : ندارد

کود                    : (۰۱۱  ۰۱۷ و۲۴)

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: فراهم آوری تسهیلات در تمام امور تدارکات ادویه جات اداره مربوطه بادر نطرداشت قانون و طرزالعمل های تدارکاتی.

............................................................................................................................................

مسئولیت های وظیفوی :

                                                                     

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
 2. ترتیب . تنظیم و تهیه لیست اکمال کننده گان اجناس داخلی وخارجی جهت اشتراک در دواطلبی ها .
 3. ترتیب وتنظیم مکاتیب وپیشنهادات پروژه های ادویه جات جهت تسریع روند تدارکات در اداره مربوطه.
 4. ترتیب وتنظیم اعلانات پروژه ها، توزیع شرطنامه و تسلیمی آفرها وتهیه لست شرکت های محروم شده به مدیر تدارکات جهت عدم حضور ایشان در پروسه دواطلبی تدارکاتی.
 5. آماده سازی اسناد پروژه های تدارکاتی ادویه جات (اجناس) در مطابقت به قانون وطرزالعمل ها جهت عقد قرار داد.
 6. ترتیب وتنظیم دیتابیس اسناد های تدارکاتی اداره وشرکت های اشتراک کننده در دواطلبیی ها.
 7. تهیه معلومات دقیق در مورد شایستگی وظرفیت مورد نیاز برای اهلیت قرار دادی هائیکه در پروسه های دواطلبی اشتراک مینمایند.
 8. ترتیب وتنظیم اعلان برنده گی دئاطلب برنده و ارسال آن به مراجع مربوطه قبل از عقد قرارداد.
 9. اریه گزارش از اجراآت کاری خویش به آمرین ذیصلاح ومدیر عمومی تدارکات ادوی جات طور هفته وار. ربعوار و سالانه.

10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

..........................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم :

مقتضیات حداقل برای این بست، درمورد (7-8 و 34) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل :
  • حداقل لیسانس در رشته های فارمسی، اداره عامه، اداره تجارت، اداره ومدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت محسابه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژستیک ومدیریت عمومی وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
 2. تجارب لازمه (نوع و مدت زمان تجربه ) :
  • داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)..
  • آشنائی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات.
  • بلدیت کامل به یکی زبان های رسمی (دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی.
  • مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاور پاینت و اکسس).

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱-اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست آورده میتوانید

۲ -  یک کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۳- کاپی سند فراغت مکتب ،پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

۴- کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست .

۵بعد از  خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1400@gmail.com ارسال نماید

۶- همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۷- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.