قوانین

# قوانین
1 تعدیل در برخی از مواد قانون صحت عامه
2 تعدیل در برخی از مواد مقرره حقوق و امتیازات کادر های تخصصی طبی
3 تعدیل مجدد ماده ۱۸ مقرره حقوق و امتیازات کادرهای تخصصی طبی
4 قانون ادویه
5 قانون صحت عامه
6  ... قانون صحت عامه، قانون طب عدلی، قانون ادویه، مقرره داوخانه، مقرره تولید و تورید ادویه و لوازم طبی و 
7 قانون کنترول تنباکو و منع دخانیات
8 قانون مصونیت مواد غذایی
9 مقرره امتیاز کارکنان صحی مواجه به خطر
10 مقرره آیوده سازی نمک
11 مقرره حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی، مقرره معاینه خانه ها
12 مقرره حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر، مقرره تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال
13 مقرره موسسات تعلیمی خصوصی، مقرره واکسین ها و محصولات معافیتی
14 توشیح طرح قانون صحت عامه
15 توشیح طرح قانون طب عدلی
16 طرح مسوده قانون غذأ
17 فرمان درمورد تشیح طرح قانون ادویه
18 قانون کنترول تنباکو و دخانیات
19 مــصـوبـه شورای وزیران در باره انفاذ مقرره دواخانه
20 مصوبه شورای وزیران در مورد مقرره کلینک های اکسریز شخصی
21 مقرره تولید و تورید ادویه و لوازم طبی
22 مقررۀ واکسین ها و محصولات معافیتی