مدیر عمومی تحریرات اداره امور دوایی و محصولات طبی

Panah_moph
چهارشنبه ۱۳۹۹/۶/۵ - ۱۳:۵

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات طبی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

اعلان مجدد

 

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تحریرات 

 

بست:

4

 

وزارت یا اداره:

اداره ملی تنظیم امور دوائی ومحصولات صحی /وزارت صحت عامه

 

بخش مربوطه:

ریاست لابراتوار کنترول کیفیت ادویه ومحصولات صحی

 

موقعیت پست:

کابل

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

هماهنگ کننده سازمان تجارت جهانی (WTO)

 

گزارش گیراز:

مدیر تحریرات

 

کد:

  37-90-08-265

 

تاریخ اعلان

 05/6 /1399

 

تاریخ ختم اعلان

17/6/ 1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از تکثیر وارسال احکام، فرامین، مصوبات وهدایات مقامات ذیصلاح به ریاست های ذیربط اداره به منظور ارائه خدمات معیاری، در مطابقت  با پلان واستراتیژی ملی وزارت صحت عامه؛

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 • وظایف تخصصی بست:
 1. طرح و ترتیب هدایت نامه های مقام اداره  به مراجع مربوط؛
 2. نظارت و کنترول از وصول بموقع گزارشات از صورت  اجراات ریاست ها و ارایه آن بعد از ملاحظه و تائید مقام اداره به مقامات دولتی بمنظور اجراات موثر اداره؛
 3. تکثیر فرامین احکام و هدایت مقامات ذیصلاح توسط مدیریت های مربوطه جهت  تطبیق بهتر امور؛
 4. رسیده گی و پیگیری مصوبات کابینه وشورای محترم وزیران به وقت معینه آن؛
 5. حصول اطمینان از اجراات پیرامون ابلاغ و تطبیق مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران، فرامین واحکام مقام ریاست جمهوری وهدایات مقام اداره وارائه گزارش آن بمقام ریاست  ومراجع ذیصلاح؛    
 6. ترتیب فارمتهای کاری در رابطه به گزارش اجراات اداره پیرامون هدایت، مصوبات شورای محترم وزیران؛
 7. حصول اطمینان از فهرست درست  اسناد واصله از ریاست های مربوطه به ارشیف جهت حفظ و نگهداری؛
 8. تهیه وترتیب پیشنهادات ،اسناد و ارائه مکاتیب خاص واخذ هدایت مقام اداره از امور اجرائیوی آن؛
 9. حصول اطمینان در مورد تنظیم فعالیت های مربوطه و کنترول اسناد وارده و صادره ثبت شده و درج آن در دفتر پیشنهادات؛
 • وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:
 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. اشتراک درجلسات هئیات رهبری اداره وترتیب گزارش از جلسه.
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها؛
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود؛
 • وظایف هماهنگی بست:
 1. ایجاد ارتباط و هماهنگی با ریاست مربوطه و سایر بخش های مرتبط جهت حصول اهداف متوقعه اداره؛
 2. هماهنگی با کارکنان تحت اثر غرض اجرای بهتر امورمحوله؛

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است .

 

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های: مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت و رهبری، مدیریت پرسونل، مدیریت (منجمینت)، علوم اجتماعی، ادبیات از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری:

الف) داشتن حداقل یک  سال تجربه کاری مرتبط برای دارنده سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

ب) داشتن (5) سال تجربه کاری مرتبط برای خلاف رشته مشروط بر (نافذ بودن و عدم تعدیل بند 7 ماده 14 طرزالعمل تعیینات بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم مسلکی کارکنان خدمات ملکی)؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های لازم کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛

 • (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

امتیازات:- مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی (7) روز کاری  بعد از نشر اعلان از طریق ویت سایت www.moph.gov.af بدست آورده میتواند بعد از خانه پری و تکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد، دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iacsc.gov.af ارسال نماید .

نوت: همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.