مدیر عمومی تهیه و تدارکات

Panah_moph
پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۶ - ۱۴:۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان: 6 سرطان 1398

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (انستیتوت پوهاند غضنفر) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید:

عنوان وظیفه:

مدیر عمومی تهیه و تدارکات

بست:

۴

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه - ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

بخش:

ریاست انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

۱

گزارشده به:

آمریت اداری

گزارش گیراز:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)        

کد بست:

37-010-016-250

تاریخ بازنگری:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت وکنترول ازامور تدارکات تامین هماهنگی وفعالیتهای تدارکاتی، تطبیق قانون تدارکات واسناد تقنینی مربوطه

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

 • طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت تحقق اهداف
 • ترتیب جدول تثبیت احتیاجات ریاست مربوطه و ارسال آن به ریاست تهیه و تدارکات
 • نظارت از تطبیق سیستم و میتود بل های خریداری با فورم (م3) حواله اجناس غرض هماهنگ ساختن و صحت بودن آن
 • ترتیب پیشنهاد جهت تعیین هیئات خریداری و هیئات معاینه بصورت ربع وار به منظور تامین شفافیت امور
 • تهیه و توزیع آفرها به منظور قراردادهای اجناس، خدمات و امور ساختمانی در مطابقت به قانون و مقررات
 • نظارت و تنظیم تدویر جلسات داوطلبی تدارکات اجناس، خدمات، امور ساختمانی، مواد اعاشوی و غیره ضروریات غرض تدارک به موقع آن با همکاری آمر اداری
 • کنترول و نظارت از طرز حفظ و نگهداشت مواد و اجناس داخل دیپو و عیار ساختن آن مطابق قانون تهیه و تدارکات
 • ترتیب جدول اجناس و تجهیزات مازاد و ارسال آن به ادارات دیگر وزارت که نیاز مند می باشند
 • جمع آوری و توحید نیازهای تدارکاتی انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر جهت توحید پلان تدارکاتی و هماهنگ ساختن امور تدارکاتی با ریاست تدارکات، ریاست پلان و پالیسی و ریاست مالی و اداری وزارت صحت عامه
 • تنظیم اداره ومدیریت کاکنان تحت اثر
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از بخش مربوطه جهت تحقق اهداف
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظایفه طبق هدایت آمریت مستقیم به وی سپرده میشود

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛

 • داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، اداره وتجارت، اداره ومدیرت، مدیریت مالی، اقتصاد یامدیریت محاسبه،  حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژیستک، اداره ومنجمنت، مدیریت عمومی و به درجات بلند تر تحصیلی در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده شود
 • یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • تسلط کامل به یکی از لسان های رسمی کشور(پشتو/ دری) و آشنائی به لسان انگلیسی
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

ریفرنس بست:

 • سوالات مدیریتی قانون اجراآت اداری
 • قانون تدارکات
 • طرزالعمل تدارکات عامه

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

 • اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز کاری  بعد از نشر اعلان از طریق ویت  سایت www.moph.gov.af  بدست آورده میتوانید.
 • یک کاپی از تذکره یا پاسپورت
 • کاپی سند فراغت مکتب، پوهنتون در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید؛ تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
 • کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست.
 • بعد از خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1397@gmail.com ارسال نماید.
 • همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری وزارت صحت عامه بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.
 • در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت: شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های www.acbar.org  و www.Jobs.af نیز مشاهده میتوانید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند در اين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Documents

برای دریافت فورم درخواستی بست های خدمات ملکی اینجا کلیک کنید