مسئول ولایتی خدمات صحی متکی براشتراک جامعه

Panah_moph
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ - ۱۶:۱۶

Publish Date

Closing Date

Location

جوزجان-کندهار

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

عنوان وظیفه    :         مسئول ولایتی خدمات صحی متکی براشتراک جامعه

(Provincial CBHC Officer)

وزارت و یا اداره        :         وزارت صحت عامه

موقیعت          :         ریاست صحت عامه ولایات جوزجان و کندهار

تعداد پست       :         2

ریاست           :         ریاست صحت عامه ولایت مربوطه

مدت              :         یکسال (سه ماه دور امتحانی)، قابل تمدید

گزارش به               رئیس صحت عامه ولایت مربوطه و آمر مراقبتهای صحی متکی براشتراک     جامعه (CBHC) وزارت صحت عامه

گزارش از       :         تمامی کارکنان شامل خدمات صحی متکی براشتراک جامعه ولایت مربوطه

تاریخ اعلان پست       :2021/2/16           

تاریخ اختتام پست        :2021/2/26 

معاش                      : مطابق به پالیسی NTA

محل امتحان     :         ریاست صحت عامه ولایات مربوطه

پس منظر: مراقبت صحی به سطح جامعه اساس تطبیق موفقانۀ مجموعۀ خدمات صحی  اساسی را تشکیل میدهد، و زمینۀ یک عمل متقابل  بسیار جامع را بین سیستم صحی و جامعه که خدمات برای آنها عرضه میگردد مهیا  مینماید. موفقیت آن وابسته به اشتراک جامعه و مشارکت بین جامعه و کارمندان صحی جامعه میباشد.

تطبیق مراقبت های صحی به سطح جامعه بصورت مقدم شناسایی میکند که خانواده ها و جوامع همیشه مراقب صحت شخصی خویش میباشند. اصول و عقاید مذهبی و فرهنگی جزء عمده ای در ممارست های صحی بوده  و خانواده ها همه روزه تصامیم برای نگهداشتن صحت یا محافظت ازمریضی اتخاذ مینمایند. برعلاوه، افراد جامعه ضروریات محلی و اولویت ها شان را میدانند و معلومات کافی دارند. این پروگرام دارای 4 عنصر میباشد(کارکنان صحی جامعه، ناظرین صحی جامعه، گروپهای کاری صحی خانواده و شوراهای صحی) بناء مسول ولایتی پروگرام خدمات صحی جامعه اداره ونظارت تمامی عناصر و بخش های مربوط این پروگرام را عهده دار میباشد.

هدف وظیفه: اداره، انسجام، و تنظیم امور مربوط جهت حمایت و تقویه پروگرام خدمات صحی متکی براشتراک جامعه در سطح ولایت مربوطه

مکلفیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح ترتیب پلان کاری (ماهوار، ربعوار و سالانه) در سطح ولایت مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره و ستراتیژی خدمات صحی متکی براشتراک جامعه
 2. حمایت و تطبیق پالیسی، استراتیژی، رهنمود ها و پروتوکول های وزارت صحت عامه در مورد خدمات صحی متکی براشتراک جامعه در سطح ولایت مربوطه جهت نائیل آمدن به هدف برنامه مذکور
 3. فراهم آوری تسهیلات آموزشی و تدوین آن برای تمامی کارکنان مورد هدف برنامه جهت ارتقاء ظرفیت کاری آنها
 4. جمع آوری، تحلیل و تجزیه ارقام HMIS مربوط و ارائه فیدبک آن جهت تامین راپور دهی دقیق امور مربوطه
 5. نظارت فعال و متداوم از امور مربوط جهت حصول اطمینان از چگونگی پیشرفت پروگرام خدمات صحی متکی براشتراک جامعه در سطح ولایت و رسیدگی به چالش های دریافت شده
 6. ارتباط و هماهنگی با تمامی شرکای صحی ولایتی در امور مربوطه جهت حمایت و تقویه پروگرام خدمات صحی متکی براشتراک جامعه
 7. حصول اطمینان از شرایط توزیع امتیازات تشویقی کارکنان صحی جامعه در مطابق به پالیسی های وزارت صحت عامه جهت بهتر شدن فعالیت های کاری
 8. حصول اطمینان از تطبیق استندردهای BPHS و شاخص های مربوطه به پروگرام خدمات صحی مبنی براشتراک جامعه
 9. ارائه گذارش و راپور دهی معینه از امور مربوط به رئیس صحت عامه ولایت و آمریت مراقبتهای صحی متکی براشتراک جامعه
 10. اشتراک فعال در تمام جلسات مربوطه (جلسات PHCC،جلسات مرتبط به میثاق شهروندی به شمول PCCMC حتی در صورت امکان در جلسات که در سطح مراکز صحی و یا ولسوالی دایر میگردد) وتدویر جلسات فرعی مربوط CBHC
 11. مسئول ولايتی خدمات صحی متکی براشتراک جامعه بايد حداقل از فعاليت های 12 ناظر صحی جامعه و 12 شورای صحی  وپوسته صحی و از فعالیت های مسول ولایتی موسسه تطبیق کننده در هر ربع بازديد نمايد و آنها را در رابطه به پاليسی ها و استراتيژی ها وقتاً فوقتاً آگاه ساخته و در تکميل نمودن کارهای متوقعه شان حمايت نمايد.

12.  انجام سایر وظایف مرتبط بوظیفه که از طرف رئیس صحت عامه و آمر مراقبتهای صحی متکی براشتراک جامعه که به وی سپرده میشود.

مواصفات:

 1. نرس، قابله، فلشر، فارمسست البته به داکتر MD ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری در بخش اداره، مونیتورنگ و نظارت
 3. مهارت افهام تفهیم کامل و آشنائی به پروگرام های کمپیوتر (Ms Office)
 4. حداقل 2 سال تجربه کاری در تطبیق برنامه های مراقبتهای صحی متکی بر اشتراک جامعه
 5. قادر به سفر به تمام نقاط ولایت مربوطه.

 

 

رهنمود برای تسلیمی درخواستی (سی وی)   ها برای بست های پروژه یی مربوطات وزارت صحت عامه :

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید ..

۱-اشخاص واجد شرايط سی وی هاي معياري درخواستي خویش از تاریخ اعلان الی ۱۰روز کاری  بعداز نشر اعلان از به دفتر مدیریت منابع بشری ریاست صحت عامه ولایت جوزجان وکندهارتسلیم نموده ویا به ایمل آدرس (moph.gdhr99@gmail.com) ارسال نماید.

2- درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، و سایت وزارت صحت عامه نیزمشاهده میتوانید .

 توجه: بست های کمبود و قابل اعلان وزارت صحت عامه متعلق به تمام اتباع افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند.