مسوول تیم بازرسی کارخانه های تولیدی داخلی و خارجی

Panah_moph
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۱۴:۱۱

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید:

عنوان پست:                     مسوول تیم بازرسی کارخانه های تولیدی داخلی و خارجی

وزارت/اداره مربوطه:        اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی

بست:                             (4)                   

تعداد بست:                       (1)

بخش مربوطه:                  ریاست انسجام خدمات بعد از مارکیت

موقعیت وظیفه:                 کابل

گزارش دهی به:                رئیس انسجام خدمات بعد از مارکیت خارجی

گزارش گیری از:              کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی) 

تاريخ شروع اعلان:           16/07/1398

تاريخ ختم اعلان:               01/08/1398

هدف وظیفه: تنظیم، سازماندهی و هماهنگی  امورمربوطه به  بازرسی فعالیت های  کارخانه های تولید داخلی و خارجی  در مطابقت به قوانین، مقررات و رهنمود های مربوطه.

مسؤلیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری ماه وار ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی ،به منظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره .
 • ترتیب پلان بازرسی کارخانه های تولیدی مطابق پلان ریاست انسجام خدامات بعد ازمارکیت .
 • سازماندهی و تنظیم کارشناسان جهت بررسی کارخانه های تولید ادویه و محصولات صحی.
 • بازرسی ازرعایت  شیوه های خوب تولید (GMP)، شیوه های خوب آزمایشگاهی (GLP) و شیوه های خوب تذخیر (GSP) در فابریکات تولیدی داخلی و خارجی درمطابقت  به قوانین ومقرارت.
 • رهنمای کارشناسان جهت  تطبیق چک لست ها ی بازرسی برای اطمینان از رعایتGMP، GLP و GSP در کارخانه های تولیدی.
 • نظارت از امحای مصئون زباله های دوایی مطابق به پالیسی مدیریت و امحای مصئون زباله های دوائی.
 • سهم گیری در طرح و تطبیق پروگرام های آموزشی و انکشاف پروسیجر های عملیاتی برای کارمندان بازرسی مرکز و ولایات آموزش کارمندان جدید در رابطه به قوانین، مقررات و فعالیت های دوایی و آگاهی دهی برای مالکین و مسئولین فنی کارخانه های تولیدی داخلی و خارجی.
 • نظارت از چگونگی بازرسی از تطبیق قوانین  مقرارت دوائی و رهنمود های مربوط در کارخانه های تولید ادویه و محصولات صحی مرکز و ولایات .
 • مدیریت و نظارت از اجراات یومیه کارمندان تحت اثر.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستآورد های مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 • اجرای سایر وظایفی که از  طرف آمرین ذیصلاح مطابق قوانین مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده می شود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 • این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد (۷) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی با شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است؛
 • درجه تحصیل:
 • داشتن حداقل سند تحصيلي لیسانس در یکی از رشته های فارمسی ، کیمیای عضوی و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته های  متذکره ارجحيت داده ميشود.
 • تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم ) به زبان انگلیسی
 • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

امتیازات: مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد.

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   15روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.

(قابل ذکر است  کسان که سندتحصیلی خویش را در سال های 1371 الی 1381 اخذ نموده است نظربه طرزالعمل خدمت ملکی اسناد خویش راتائید مجدد وزارت تحصیلات عالی نماید ) و در قسمت سند تجربه کار کسان که در بخش های دولتی کار نموده خلص نوانح که شش ماه از آن نگذشته باشد وافراد که در بخش خصوصی وانجیو ها تجربه کاری دارند باید کاپی قرارداد وفورم مالیه دهی خویش ضم نموده

دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید.

نوت:  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید.

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.