نرس  بخش تعقیم  

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۳۴

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیکا - افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : نرس  بخش تعقیم    

وزارت /اداره      : وزارت صحت عامه/ ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا  

موقعیت               : (    شفاخانه ولایتی پکتیکا     )

ریاست               :  (   صحت عامه ولایت پکتیکا         )                              

بست                  : (  NTA-E  )

تعداد                         (2)     

جنسیت                : ذکور /اناث

گزارش به           :  مدیر نرسنک 

محل امتحان         : ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

تاریخ اعلان : 2022 / 09/4    

تاریخ ختم اعلان : 2022 /09 /14

هدف وظیفه :  عرضه خدمات موثر و معیاری عندالموقع تعقیم نمودن وسایل وتجهیزات طبی  بخش های مختلف شفاخانه جهت کاهش خطرات جلوګیری از وقایه انتان .

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

 1. تعقیم نمودن ، تجهیزات طبی و غیر طبی اطاق مراقبت های جدی یا ICU ودیګر وارد های شفاخانه و OPD ها
 2. رعایت استندرد وقایه انتان و دیگر استندردها در پیش برد امورات کاری یومیه.
 3. تهیه و ترتیب تقسیم اوقات منظم  بخاطر تعقیم نمودن وسایل وتجهیزات طبی  وارد های شفاخانه 
 4. درست نګهداری از ماشین ها وسایل اطاق تعقیم
 5. استفاده از رهنمود های ستندرد در اطاق تعقیم
 6. چک نمودن واطمینان یافتن از تمام سیت ها وتجهیزات که  درست تعقیم شده اند
 7. اطلاع رسانی بموقع به مسولین در صورت بروز مشکلات تخنیکی اطاق ووسایل تعقیم  ..
 8. تهیه وترتیب پلانهای کاري ماهوار، ربعوار و سالانه
 9. انجام نوکریوالي 24 ساعته مطابق جدول تهیه شده توسط اداره
 10. گذارشدهی به موقع از پیشرفت وچگونگی فعالیتهای بخش مربوطه
 11. اشتراک در راپور صبحانه بخش مربوط
 12. انجام ساير وظايف مرتبط به وظیفه که ازطرف اداره مربوطه سپرده ميشود

مواصفات:

  • درجه تحصیل : فارغ التحصيل انستیتیوت علوم صحي ویا سایر انستیتیوت های راجستر شده وزارت تحصیلات عالي وتایید شده وزارت
  • تجارب لازمه : ۳ سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
  • تسلط به زبان های رسمی ( پشتو ودری)

رهنمود تسلیمی اسناد :

کاندیدان محترم می توانند سافت  کاپی اسناد  (cv)  خویش را به ایمیل آدرس moph.paktika@gmail.com  ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا  حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره  0799772357  تماس حاصل نماید .

داسناد لارشونکی تسلیمی :

 

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)   سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری moph.paktika@gmail.com      او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت  ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .