نلدوان

Panah_moph
یکشنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ - ۱۴:۴۳

Publish Date

Closing Date

Location

پکتیکا - افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی وقایه وکنترول امراض

پروژه صحتمندی میکانیزم تقویتی

ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

ریاست منابع بشری

عنوان وظیفه        : نلدوان                     

وزارت /اداره      : وزارت صحت عامه/ ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا  

موقعیت               : (    شفاخانه ولایتی پکتیکا     )

ریاست               :  (   صحت عامه ولایت پکتیکا         )                              

بست                  : (  NTA-H  )

تعداد                         (1)     

جنسیت                : ذکور

گزارش به           :  مدیر خدمات

محل امتحان         : ریاست صحت عامه ولایت پکتیکا

تاریخ اعلان : 2022 / 09/4    

تاریخ ختم اعلان : 2022 /09 /14

ساحه کار :

همکاری همه جانبه در کار های فنی و تخنیکی نلدوانی  شفاخانه  

مقصد وهدف :

1 – فراهم آوری سهولت در امور روزمره کار مندان شفاخانه در بخش نلدوانی

2 – مراقبت و حصول اطمینان از عرضه خدمات سیستم و شبکات آبرسانی و کانالیزاسیون شفاخانه  

مسولیت ها :

 • ایفای وظیفه در شفاخانه  در ساعات رسمی کار  ونوکریوالی
 • مراقبت از استعمال و استفاده سالم شبکات آبرسانی
 • حفظ و نگهداری از وسایل و تجهیزات امور ترمیماتی
 • اشتراک در بازدید فرمایشات و لوازم برسانی با هیات خریداری
 • فعال نگهداشتن تشنابها ؛ کنترول پایپها و تبدیل نلهای عارضه دار
 • ایفای هر وظیفه دیگر مطابق به دستور آمر شفاخانه  

توانائی و مهارت و مشخصات :

 • داشتن تابعیت افغانستان
 • صادق و راست کار قابل اعتماد
 • قدرت افهام وتفهیم به زبان های مروج در محل
 • تجربه کاری: ۲ سال

دست آورد های مشخص در 12 ماه کار:

 • سیستم آبرسانی در  شفاخانه باید فعال و منظم باشد
 • ازشبکات آبرسانی و کانالیزاسیون باید مراقبت صورت گیرد

شاخص های سنجش کارایی و انجام وظیفه :

 • سیستم آبرسانی و تشنابها باید همیشه بدون عارضه و فعال باشد

روش ارزیابی :

ارزیابی توسط آمر شفاخانه  در ختم سه ماه ، یک سال و بعدآ بصورت هر شش ماه بر اساس میعار های موجود در جداول ارزیابی صورت میگیرد

رهنمود تسلیمی اسناد :

کاندیدان محترم می توانند سافت  کاپی اسناد  (cv)  خویش را به ایمیل آدرس moph.paktika@gmail.com  ارسال نمایند و در عنوانی ایمیل خود بست مودرد نظر را مشخص نمایند ویا  حارد کاپی اسناد خود را به ریاست محترم صحت عامه ولایت پکتیکا مدیریت منابع بشری تسلیم نمایند .

نوت : برای معلومات بیشتر می توانید به شماره  0799772357  تماس حاصل نماید .

داسناد لارشونکی تسلیمی :

محترمو کاندیدانو تاسو کولاشی خپل اسنادونه (cv)   سافت په دغه ایمیل آدرس راولیری moph.paktika@gmail.com      او همداته دایمیل آدرس په عنوان کی خپل بست مشخص کری او هارد کاپی داسنادو دعامی روغتیا پکتیکا ولایت د بشری سرچینو مدیریت  ته و سپاری .

نوت : دلا زیاتو معلوماتو تاس و کولای شی به دغه نمبر 0799772357 اریکه و نیسی .