نگهبان ستاک

Panah_moph
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۴ - ۱۴:۵۷

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی طب وقایه وکنترول امراض

ریاست کنترول امراض ساری

پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

 

عنوان وظیفه:       نگهبان ستاک

ویکنسی نمبر:       Stock keeper

اداره:                 ریاست عمومی طب وقایه وکنترول امراض ساری

ریاست کنترول امراض ساری

آمریت پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

دیپارتمنت:           مدیریت دوایی پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

گذارش دهی:        به مدیریت دوایی پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

تاریخ اعلان:        4/11/2019

تاریخ ختم اعلان:   18/11/2019

 

هدف وظیفه : مدیریت بهتر ستاک دوایی توبرکلوز

 مکلفیت هاو مسئولیت های وظیفوی :  

 •  حفاظت از تمام بخش های ستاک توبرکلوز به صورت منظم و دوامدار.
 • همکاری در جریان بارگیری و پائین کردن ادویه و مواد لابراتواری در هنگام ضرورت.
 • پاک کاری داخل و اطراف ستاک و تنظیم کردن کارتن های ادویه و مواد لابراتواری در الماری ها.
 • نظارت و خبرگیری منظم از سیستم اب و برق، سقف بالای ، چاراطراف ستاک ، دروازه و قفل داخل ستاک  توبرکلوز.
 • چک نمودن درجه حرارت همه روزه  ویاداشت آن در چک لست به صورت منظم
 • Update  نمودن ستاک کارت ها وراجستریشن به صورت منظم ودقیق
 • دست رسی به کمپیوتر و انترنت
 • انجام دادن   physical inventory بعداز ختم هرربع ویا سپلای 6 ماهه وشریک نمودن راپورآن
 • تعقیب نمودن محموله دوایی ولابراتواری درگمرکات ووزارت صحت عامه
 • اریه گذارش ماه وار،ربع وار وسالانه
 • اشتراک در میتنگ ها ،ورکشاپ ها وتریننگ ها که مربوط به اداره دوا وستاک باشد.
 • همکاری نزدیک با دیپارتمنت دوایی فارمسست پروگرام ومسولین ستاک عمومی وزارت صحت عامه
 • درصورت بروز مشکل عاجلا به افراد مسئول اطلاع دادن.
 • انجام سایر وظایف که از طرف آمرمربوطه سپرده میشود

مواصفات:

 •  فارمسست یا فارغ از یکی از انستیتوت های علوم صحی تائید شده وزارت صحت عامه.
 • مهارت در کمپیوتر ،انترنت ولسان انگلسی داشته باشد.
 • داشتن تجربه کاری حد اقل  یک سال
 • توانای کار به صورت مستقل داشته باشد

 

موقعیت وظیفه:  ستاک ادویه توبرکلوز در ستاک های مرکزی وزارت صحت عامه و پروگرام ملی کنترول توبرکلوز

 

 

 (I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.
1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).
If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:
A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 
ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)
(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Ahmad Nawid Barekzai, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-707777734
Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Ahmad Nawid Barekzai ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.

The test and interview will be taken from the following references

Submission Email: gdhr.moph2019@gmail.com