چگونگی کار کرد های شورا های صحی مبتنی بر اشتراک جامعه

Panah_moph
دوشنبه ۱۳۹۸/۵/۷ - ۱۴:۳۲
چگونگی کار کرد های شورا های صحی مبتنی بر اشتراک جامعه

شورا های صحی تحت اثر آمریت مراقبت‌های صحی مبتنی براشتراک جامعه وزارت صحت‌عامه فعالیت   های خود را انجام می‌ دهند.

شورا های صحی برای بهبودی کیفیت خدمات صحی و رضایت مریضان و مراجعین ازمرکزصحی درسطح مرکزصحی همراه با کارکنان صحی جامعه کارمندان مجموعه خدمات صحی کارمی‌نمایند تا خدمات صحی را مطابق به نیاز جامعه عرضۀ نمایند.

شورا های صحی گروپ های مختلف مستفیدین را درمدیریت مرکزصحی سهیم می‌سازد تا خدمات صحی را، که سبب بهبود حالت صحی مردم ساکن درساحه تحت پوشش مرکزصحی می‌شود تشویق نماید.

در مجموع 16537 شورای صحی در تمام ولایات افغانستان وجود دارد که به طور رایگان همکاری دربخش عرضۀ خدمات صحی دارند. 

تشکیل شورای صحی از طرف مرکزصحی تهیه و امضاء می‌شود .در تشیکل شورای صحی نام وجنسیت اعضا ومحل سکونت اصلی آنها درج می‌گردد )تا ازعضویت عادلانه قریه‌جات مختلف ساحه تحت مسئوولیت مرکزصحی اطمینان حاصل شود) نام رییس انتخابی ومنشی شورا درج می‌گردد , آمر مرکزصحی منحیث عضوء وسوپروایزرصحی جامعه منشی شورا ی صحی خواهد بود , منشی شورا مسئوولیت گرفتن صورت جلسات را دارد  ویک نفرازاعضاء به حیث رییس شورا انتخاب می‌گردد.‌

ترکیب شورای صحی یا کمیته فرعی صحی CDC مجموعا اعضای شورای صحی از 11 الی 15 نفرقرارذیل می باشد.

.1 آمر مرکزصحی

.2 سوپروایزر صحی جامعه مرکز صحی      (CHS)

.3 یک یا دو تن ازکارکنان صحی جامعه

.4 دو نماینده ازخانواده های فقیر از نظر اجتماعی و اقتصادی

.5 یک نماینده از طبقه اناث ازقریه جات ساحه تحت پوشش

.6 یک نماینده از جوانان

.7 یک نفر ازملا امامان مساجد ساحه تحت پوشش

.8 یک نفرنماینده ازمراجعین شفایاب شده ازمرض توبرکلوز

.9 پنج تا شش تن ازنماینده های جامعه به شمول اعضای CDC

اعضای شورای صحی ازجوامع ساکن درساحه مسئوولیت مرکزصحی انتخاب می گردد ومطابق به شرایط ذیل فعالیت می‌نمایند.

در مناطقی که برنامه میثاق شهروندی تطبیق می‌گردد شوراهای صحی به سب کمیته های صحی تغیر نام داده و در هماهنگی با برنامه میثاق شهروندی فعالیت می‌نماید .

.1 شورای صحی کمیته فرعی صحی شورای انکشافی جامعه  (CDC) بوده وحداقل یک تعداد ازاعضای آن اعضای شورای انکشافی جامعه می‌باشد .

.2 شورای صحی درمورد مجموع خدمات صحی اساسی ، پالیسی های خدمات صحی متکی برجامعه و وظایف کارکنان صحی جامع(CHW )  آگاهی دارند .

3. یک بررسی نیازمندی های صحی Situation analysis به اشتراک اعضای شوراهای صحی اجرا و تسهیل می‌گردد ؛ بررسی نیازمندی های صحی باید بالای مشکلات صحی که توسط مردم درک شده باشد بیشتر تمرکزنماید .

4. مطابق به مجموعه خدمات صحی و مشکلات بررسی شده توسط جامعه شورا یک پلان کاری سالانه را انکشاف داده واجراات آنرا وقتا فوقتا تعقیب و مرور می‌نماید .

5. درصورت امکان شورای  صحی یک روز بازدید همگانی را برای هرشش ماه یکبار برای مردم تنظیم می‌نماید )یک روز مشخص مانند روز بازار برای دیدن مرکزصحی وفهمیدن خدمات که توسط مرکزصحی عرضۀ می گردد تا احساس مالکیت واعتماد برای مردم ایجاد شود(.

6.  بسیج نمودن منابع محلی جهت تقویت وتداوم فعالیت های مجموعه خدمات صحی اساسی .

7. دایرنمودن جلسات ماهانه وگرفتن صورت جلسه .

9. نظارت ازاجرات ماهانه مرکز صحی و رضایت مراجعین .

10. جلب توجه عامه به مثال های از خدمات با کیفیت خوب، مدغم بودن وقابل اعتماد بودن سکتور صحت با ارائه دست آوردهای مرکزصحی برای مردم بصورت ربعوار.

11. حداقل دوبارنظارت درماه جهت اطمینان ازحاضری کارمندان مراکزصحی درجریان اوقات رسمـــــی(   8:00AM-4:00PM  )   

12. بررسی رجعت مریضان ازمرکزصحی به سکتورخصوصی که آیا رجعت دهی مناسب بوده یا خیر.

 

دستاورد های عمده اعضای شورا های صحی مبتنی براشتراک جامعه قرار ذیل می‌باشد.

1.جمع آوری شکایات مردم درمورد اخذ رشوت توسط کارمندان مرکزصحی وشریک سازی آن همراه با سوپروایزرصحی  (  CHS )  آمر مرکزصحی وهمچنان بلند بردن آگاهی مردم در مورد رشوه ستانی .

2. تقویت سیستم رجعت دهی ازطریق گروپ های کاری صحی خانواده  (FHAG ) وکارکنان صحی جامعه ودخیل ساختن شورا های مستقل .

3 .  نظارت ازاستفاده درست امبولانس و دیگر وسایط رسمی درمجموعه خدمات صحی اساسی (BPHS) ومجموعه خدمات اساسی شفاخانه ای (EPHS) درسطح مرکزصحی و ولسوالی .

4. ایجاد تقاضا برای خدمات صحی مخصوصا) صحت باروری امراض ساری وتغذی(.

5.  حمایت (CHW ) درتشویق وارتقای عادت خوب صحی .

6.  نظارت ازدسترسی تمام اعضای جامعه به خدمات صحی اساسی .

7. نظارت از (CHWs ) یاکارکنان صحی جامعه و پوسته صحی ) موجودیت ادویه واکمالات طبی ( .

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ - ۱۵:۲۳
Background image

از روز جهانی فارمسست گرامی‌داشت به عمل آمد

وزارت صحت عامه کشور، از روز جهانی فارمسست به منظور قدردانی از کارکردهای فارمسستان کشور تحت شعار "تحول در صحت جهانی" گرامی داشت به عمل آورد.

داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر. . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۵ - ۸:۳۰
Background image

تاكيد وزير صحت عامه بر بلند بردن كيفيت خدمات صحي در كشور

داكتر احمد جواد عثماني سرپرست و نامزد وزير صحت عامه، امروز از «انستيتوت طبي فرانسه براي مادران و اطفال» در کابل ديدن کرد.

داكتر عثماني، از تمام بخش‌های این مرکز صحی دیدن نموده و چگونه. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲ - ۱۵:۳۳
Background image

دیدار وزیر صحت عامه با داکتر ریچارد جان برنن رییس پروگرام های صحت حالت اضطرار در حوزه مدیترانه سازمان صحی جهان و هیئت همراه شان

داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان، طی نشستی با داکتر ریچارد جان برنن رییس پروگرام های صحت حالت اضطرار در حوزه مدیترانه سازمان صحی جهان و هیئت. . .

BACK TO NEWS