کارشناس ثبت ادويه توریدی

Panah_moph
شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۲:۳۹

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

اعلان مجدد

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات طبی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

عنوان پست :                      کارشناس ثبت ادويه توریدی

وزارت/اداره مربوطه:          اداره ملی تنظیم اموردوائی ومحصولات صحی / وزارت صحت عامه

بست :                              (4)                   

تعدادبست :                        (5)

بخش مربوطه:                    ریاست خدمات قبل از مارکیت

موقعیت وظیفه :                  کابل

گزارش دهی به:                  مسول تیم ثبت ادویه توریدی

گزارش گیری از:       

تاريخ شروع اعلان:             04/3/1398

تاريخ ختم اعلان:                14/3/1398

هدف وظیفه:  ثبت ادویه در همکاری با کمیته تخنیکی مرتبط  در مطابقت به قوانین، مقررات و رهنمود های ثبت ادویه  با رعایت اصول ملی وبین المللی ورهنمود سازمان جهانی صحت . 

مسؤلیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
 • تطبیق چک لست های مطروحه جهت ثبت ادویه در مطابقت به  رهنمود ثبت ادویه.
 • دقت درمطالعه وارزیابی اسناد واصله(company profile &DMF)  و سایر اسناد تخنیکی و اداری وحصول اطمینان
 • از صحت اسناد ارائه شده جهت ثبت  محصول
 • مطالعه و تطبیق درست اسناد ارایه شده با ستاندرد های دوائی ( BP,EP,IP, USP ).
 • ارزیابی اسناد مربوط به کنترول کیفیت در کمپنی مولد ، تست های پایداری (Stability Data ) و سایر اسناد
 • تخنیکی جهت حصول اطمینان ازصحت اسناد و تصدیقنامه های مرتبط
 • ارسال نمونه های ادویه به لابراتوار کنترول کیفیت جهت حصول اطمینان از کیفیت محصول تحت ثبت
 • تهیه راپور تخنیکی از اطلاعات مرور شده از درخواست برای ثبت و یا تغیر در ثبت محصول و ارایه آن به کمیته
 • تخنیکی جهت تصمیم ګیری بمنظور تائید، رد ویا تعلیق ثبت محصول پیشنهادی.
 • تطبیق حکم قانون و مقرره دوایی در مورد اقلام قبلآ ثبت شده  که سب ستندرد تثبیت ګردیده  باشد
 • ترتیب و تنظیم معقول اسناد و آرشیف منظم از DMF اقلام ثبت شده بمنظور سهولت در امور
 • اطلاع دهی  از آمار وارقام دقیق کمپنی ها واقلام ثبت شده به مراجع ذیربط و دسترسی به دیتابیس وطرزکاربرد آن
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

درجه تحصیل:

 1. داشتن حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشته فارمسی و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت

داده ميشود.

 

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري مرتبط به وظیفه
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی
 • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

امتیازات: مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد

ریفرنس ها:

 • یلوک بوک
 • طرحه اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولاتت صحی
 • مقرره تولید وتورید
 • قانون ادویه
 • رهنمود ثبت اقلام دوایی
 • رهنمود ثبت کمپنی های دوایی

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی 10 روز بعد از نشر اعلان از طریق ویت  سایت www.moph.gov.af بدست آورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت و یا پاسپورت، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید، تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد؛  دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته و کاپی ایمل آن را csc.moph@iacsc.gov.af ارسال نماید .

نوت: همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.