۴ بست کمبود ترینری برنامه اکمال تخصص در شفاخانه های تخصصی وزارت صحت عامه سال ۱۴۰۰

Panah_moph
دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ - ۱۶:۱۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

تعداد بست ها

رشته

شفاخانه

شماره

2 بست

داخله  اطفال

Emergency

1

2 بست

نسایی ولادی          

Emergency

2

قرار شرح فوق دو بست کمبود داخله اطفال و دو بست نسایی ولادی شفاخانه  Emergency به سلسله جدول اعلان شده قبلی غرض ثبت نام کاندیدان محترم به اعلان گذاشته شد.