۵۱ نرس زنانه

Panah_moph
شنبه ۱۴۰۱/۴/۴ - ۸:۵۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل/Kabul

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان  مجدد ۴/۴/۱۴۰۱

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه به تعداد (۵۱) بست  نرس زنانه مربوطات ریاست شفاخانه مرکزرا با شرایط ذیل استخدام مینماید.                       

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

نرس زنانه

بست:

6

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

شفاخانه انتانی ِشفاخانه اتاترک شفاخانه استقلال  شفاخانه جمهوریت وشفاخانه صحت طفل

موقعیت پست:

مرکز

تعداد پست:

۴۷

گزارشده به:

سرپرستار زنانه

گزارش گیراز:

ندارد

کد:

۰۶۲-۰۹۲- ۰۶۷-۰۶۹-۰۸۱-۰۸۶-۱۱۱-۱۹۴-۳۰۳-۱۹۷-۱۹۴-۱۹۹-۲۰۸-۲۱۴-۲۱۸-۲۲۲-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۳۲-۲۳۴-۲۳۹-۲۴۷

-۲۴۸-۲۵۴-۲۶۰-۲۶۷-۲۷۰-۲۷۴-۲۷۶-۲۸۵-۳۰۶-۳۰۹-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۲-۳۱۷-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۸-۴۲۰

تاریخ بازنگری:

 

   

 

هدف وظیفه: بیشبرد ا مورا دا خل وارد مربو ط  جهت ارا یه خد مات با کیفیت برا ی مریضا ن نبا ز مند.

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 • پیشبرد امور مربوطه نرسنگ وارد مطابق به هدایات دکتوران موظف از قبیل زرقیات، تطبیق دوزاژ ادویه و پانسمان جروحات.
 • ثبت علایم حیاتي مریضان بصورت منظم و مطابق رهنمود ها.
 • اخذ مشاهده نرسنگ قبل از مراجعه به داکتر.
 • تعقیب از نظافت و حفظ الصحه مریضان و بستر مریضان درداخل وارد.
 • اشتراک درویزیت های صبحانه.
 • اجرای عملیه های طبي مانند تطبیق اماله برای مریضان نیازمند.
 • اماده ساختن مریضان داخل بستر برای عملیات جراحی.
 • حصول اطمینان از تطبیق معیارات وقایه انتان وسایر معیارات لازم در وارد.
 • انجام نوکریوالي 24 ساعته بادرنظرداشت جدول نوکریوالي ترتیب شده توسط اداره.

وظایف مدیریتی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 • ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 • اجرای سائر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

همآهنگی و همکاری با هید نرس(سرپرستار) در مراقبت های جدی نرسنگ مطابق به هدایات داکتر موظف.

 

 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی فوق بکلوریا در در رشته (نرسنگ) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:   نیاز ندارد

مهارت­‌های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف در اداره نگردد میتوانند برای احراز این بست درخواست دهند.

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات کاریابی ریاست عمومی منابع بشری واقع چهارهی صحت عامه الی هفت یوم کاری  بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af،  ویب سایت MOPH .GOV.AFنیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.