عکس ها و ویدیو ها

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - 11 قوس 1399

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - 4 قوس 1399

د عامې روغتیا وزارت خبري کنفرانس-د ۱۳۹۹ کال د مرغومې ۴ مه نېټه

د ارشاد، حج او اوقافو او عامې روغتیا وزارتونو ګډ خبري کنفرانس- د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ ۲۶ مه نېټه

کنفرانس مشترک خبری وزارت صحت عامه و وزارت ارشاد حج و اوقاف - 26 قوس 1399

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - 19 قوس 1399

د عامې روغتیا وزارت خبري کنفرانس- د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ ۱۹ مه نېټه

د روانی روغتیا

Mental Health

صحت روانی

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - ۶ قوس ۱۳۹۹

د عامې روغتیا وزارت خبري کنفرانس- د ۱۳۹۹ کال د لیندۍ ۶ مه نېټه

د عامې روغتیا وزارت خبري کنفرانس- د ۱۳۹۹ کال د لړم ۲۸ مه نېټه

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - ۲۸ عقرب ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - ۱۲ عقرب ۱۳۹۹

د عامې روغتیا وزارت خبري کنفرانس- د ۱۳۹۹ کال د لړم ۱۲ مه نېټه

Pagination