آمر پروژه ربیس و زونوزیس

superadmin
Sun, Feb 10 2019 4:41 PM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:                   آمر پروژه  ربیس وزونوزیس

وزارت يا اداره:                صحت عامه

بخش مربوطه:                  مدریریت پرواگرم ملی کنترول امراض زونیتک وربیز

موقعيت:                         وزارت صحت عامه

رياست:                          ریاست کنترول امراض ساری

گزارش به:                      رئيس کنترول امراض ساری

گزارش از:                      از مسولین برنامه کنترول مرض ربیز وزونوسیز  ولایات ومرکز

تاریخ اعلان:                    2019/02/10

تاریخ ختم اعلان:               2019/02/23

هدف وظیفه:

رهبری، اداره  و انسجام پروژه ملی کنترول مرض ربیز(Rabies) جهت تداوی ، وقایه و کنترول مرض در سطح کشور

مکلفيت و مسوليت های وظيفوی :

 1. تهیه پلان کاری پروگرام ملی کنترول مرض ربیز (Rabies ) و حصول اطمینان از تطبیق آن در مطابقت با پلان ستراتیژیک و پالیسی های موجود وزارت صحت عامه
 2. طرح و ارائه پیشنهادات غرض تجدید نظر در پالیسی، ستراتیژی، رهنمود ها و ستندرد های ملی پروژه ملی کنترول مرض ربیز وزونوزیس (Rabies) 
 3. نظارت برتطبیق پاليسی، ستراتيژی ها و رهنمودهای پروگرام ملی کنترول امراض زونوزیس و ربیز (Rabies)
 4. نظارت از تطبیق کننده های پروزه ملی کنتزول ربیز به منظور مطمين شدن از پيشرفت روند كاري پروگرام كنترول امراض زونوزیس و ربیز در تمام سطوح 
 5. تشویق و جلب حمایت مالی و تخنیکی تمویل کننده گان عرضه خدمات مربوطه به کنترول پروژه امراض زونوزیس و ربیز
 6. پیشبینی مصارف سالانه آمریت پروگرام ملی کنترول امراض زونوزیس و ربیز در همکاری با سایر دست اندرکاران دخیل در پروژه ربیز
 7. طرح، انکشاف و اطمینان از تطبيق رهنمود های پروژه ملی کنترول امراض زونوزیس و ربیز
 8. ایجاد همآهنگی بین سهم گیرنده گان عرضه کننده خدمات کنترول امراض زونوزیس و ربیز در سطح ملی
 9. نظارت از جمع آوری و تحليل ارقام و بازدهی به مراجع ذیربط
 10. تهیه پیشنهادات تخنیکی برای توسعه و بهبود پروژه ملی مرض امراض زونوزیس و ربیز جهت رسیدگی به اتباع کشور
 11. تهیه و ارایه راپورهای ماهوار، ربعوار و سالانه اجراات به مراجع ذیربط
 12. انجام ساير وظايف مرتبط به وظيفه كه از طرف آمر مستقيم به وي سپرده ميشود.

مواصفات:

 1. درجه تحصیل: داکتر طب فارغ یکی از فاکولته های طبی راجستر شده در وزارت صحت عامه  و داشتن سند مافوق لسانس در صحت عامه  ترجیع داده میشود.
 2. حد اقل تجربه سه ساله در عرضه تطبیق در مدیریت زونوسیس.
 3. تجارب لازمه: داشتن حد اقل 3 سال تجربه مدیریت و رهبری در سطوح بلند دوایر دولتی یا غیر دولتی
 4. مهارت های دیگر: داشتن مهارت کامل در لسان انگلیسی و برنامه های کمپیوتر
 5. مهارت های لازم ترینینگ، نظارت و ارزیاتی
 6. مهارت کامل در تهیه راپور به لسانهای پشتو، دری و انګلیسی
 7. داشتن قوه موثر افهام و تفهم
 8. داشتن مهارت لازمه و سلطه کامل در ارایه پروژه به سطح ملی و بین المللی

Submission Guideline:

Submission Guide line: (I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma
ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 
ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR.

Phone number: +93-(0)-700991056

Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.
Instruction for test and interview:
The test and interview will be taken from the following references:
1.strategy and policy of Ministry of Public Heath 
2.Strategy of CDCD 
3. strategy Of Zoonotic Diseases 
4. Management Book of Noormal (Institute of Ghazanfar )
5.Book of vaccination (Institute of Ghazanfar )
5.Book of vaccination

Submission Email: gdhr.moph2018@gmail.com