کارشناس جوازدهی کارخانه های تولیدی

Panah_moph
Tue, Oct 08 2019 2:05 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

لایحه وظایف کارکنان خدمات ملکی

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه در (اداره ملی تنظیم امور دوایی ومحصولات صحی) (1) نفر را با شرایط ذیل استخدام مینماید:

عنوان پست:                    کارشناس جوازدهی کارخانه های تولیدی

وزارت/اداره مربوطه :      اداره ملی تنظیم اموردوائی و محصولات صحی

بست :                            (4)                   

تعدادبست:                       (1)

بخش مربوطه:                  ریاست انسجام خدمات قبل از مارکیت

موقعیت وظیفه :                کابل

گزارش دهی به:                مسئول جوازدهی کارخانه های تولیدی 

گزارش گیری از:                  

تاريخ شروع اعلان:           16/07/1398

تاريخ ختم اعلان:               01/08/1398

هدف وظیفه: جوازدهی کارخانه های تولیدی در مطابقت به قوانین، مقرره و رهنمود روش های خوب تولید (GMP).

مسؤلیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره.
 • اجرای امور مربوط به تاسیس کارخانه های تولید و نماینده گی های آن در مطابقت به معیارات ملی و بین المللی.                   
 • طی مراحل پروسه امور مربوط به معرفی مسؤلین فنی، تعهدات متقاضی، تحویلی حق الامتیازات و سایر موارد مرتبط به قوانین و مقررات دوایی.
 • ثبت و راجستریشن مسؤلین کارخانه های تولیدی و تجدید جواز فعالیت مسؤلین فنی.
 • ترتیب و انسجام دوسیه های کارخانه های تولیدی و نماینده گی ها جهت سهولت امور.
 • راپوردهی منظم تکثیر مکاتیب.
 • تنظیم امور اداری و سایر عملیه های مربوط به جوازدهی کارخانه های تولیدی.
 • ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مسؤل تیم مربوطه از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف ریاست مربوطه سپرده میشود.
 • تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
 • مقتضیات حد اقل برای این بست، در ماده (7) ، (8) و ( 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 

درجه تحصیل:

 • داشتن حداقل سند تحصيلي فوق بکلوریا در رشتی فارمسی و به دارندگان درجه تحصيلي بالاتر در رشته متذکره ارجحيت داده ميشود.
 • تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاري در رشته فارمسی
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(دری یا پشتو) و اشنایی به زبان انگلیسی
 • مهارت هاي کمپيوتري در برنامه های مرتبط به وظيفه

امتیازات: مقدار معاش به اساس سیستیم رتب و معاش پرداخت میگردد.

 

رهنمود برای تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی   15روز کاری  بعداز نشر اعلان از طریق ویت  سایتwww.moph.gov.af بدست اورده میتواند بعد از خانه پری وتکمیل فورم ضم يک کاپي  تذکره تابعیت ویا پاسپورت ، کاپی سند فراغت مکتب یا پوهنتون در صورت که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد

(قابل ذکر است  کسان که سندتحصیلی خویش را در سال های 1371 الی 1381 اخذ نموده است نظربه طرزالعمل خدمت ملکی اسناد خویش راتائید مجدد وزارت تحصیلات عالی نماید ) و در قسمت سند تجربه کار کسان که در بخش های دولتی کار نموده خلص نوانح که شش ماه از آن نگذشته باشد وافراد که در بخش خصوصی وانجیو ها تجربه کاری دارند باید کاپی قرارداد وفورم مالیه دهی خویش ضم نموده

 دوباره به ایمل آدرس hrd.nmhra@gmail.com ارسال داشته وکاپی ایمل آن را csc.moph@iarcsc.gov.af   ارسال نماید .

نوت :  همچنان شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org وww.jobs.af ، www.ircsc.gov.af  ، نیزمشاهده میتوانید .

همچنان شما میتوانید درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0787041773) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

 توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.