اطلاعیه وزارت صحت عامه در پیوند استخدام شماری از کارمندان صحی برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور

Panah_moph

طوری‌که می‌دانید طبابت و کارمندان صحی بیشتر از هر روز دیگر در افغانستان به آزمون بزرگ مواجه است و برای موفقیت در این آزمون با همدلی و کار مشترک نیاز است تا صحت و سلامت مردم عزیز ما تامین شود.

  با توجه به وضعیت صحی موجود و گسترش ویروس کرونا در کشور این وزارت نیاز به کارمندان صحی بیشتر دارد. کارمندانی که جدیدا استخدام می‌شوند در کنار دیگر کارمندان در مراکز صحی موجود، توظیف می‌گردند.

بنا وزارت صحت عامه، از تمام کارمندان صحی که بیکار اند  و یا در ادارات غیر صحی مصروف خدمت اند می‌خواهد به گونه داوطلبانه هرچه زودتر از طریق لینک زیر ثبت نام نمایند.

این کارمندان شامل متخصصین طب، داکترانی که از رشته طب فارغ شده اند، نرس ها و قابله ها، فارمسیست ها، تکنیشن ها و غیره می گردند.

برای کارمندان مسلکی رضا کار، تمام امتیازات مادی و معنوی که برای کارمندان صحی شامل سیستم در نظر گرفته شده است پرداخت می شود.

 شما می‌توانید تنها فورم درخواستی را به این ایمیل زیر بفرستید و اسنادهای تحصیلی در مرحله بعد از شما خواسته خواهد شد:ppp.shamoon@gmail.com

فورم ثبت نام را از طریق این لینک دریافت نمایید و بعد از خانه پری آنرا به ایمیل ذکر شده بفرستید:

یاد داشت: کسانی که به ایمیل دسترسی ندارند می‌توانند با این شماره ها به تماس شوند و ثبت نام نمایند:  0700418462 -0778765489