۱۳ بست ریاست شفاخانه وزیر محمد اکبر خان

Panah_moph
Wed, Aug 11 2021 3:40 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

  1. اشخاص واجد شرايط فورمه هاي معياري درخواستي را الی ۱۰ روز کاری  بعد از نشر اعلان از طریق ویب  سایت www.moph.gov.af به دست آورده میتوانید.
  2. یک کاپی از تذکره یا پاسپورت
  3. کاپی سند فراغت مکتب، پوهنتون در صورتیکه سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید، تائید شده وزارت معارف و یا وزارت تحصیلات عالی باشد.
  4. کاپی سوانح جدید اضافه از شش ماه مدار اعتبار نیست.
  5. بعد از خانه پری فورم کاریابی با ضمایم آن به ایمل آدرس gdhr.moph1401@gmail.com ارسال نماید.
  6. همچنان می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات و کاریابی منزل دوم کانتینر های ریاست عمومی منابع بشری  وزارت صحت عامه به دست  آورده، بعد از تکمیل همرای ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.
  7. در صورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده، حل مطلب نمائید.

نوت: شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org و www.Jobs.af نیز مشاهده میتوانید.

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي، همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.

Documents

اعلان بست داکتر هیموتولوژی
اعلان بست سرپرستار عملیات خانه
اعلان بست متخصص اورتوپیدی
اعلان بست مدیریت التراسوند
اعلان بست نرس پانسمان خانه
اعلان بست نرس سرویس اوتوپیدی دوم
اعلان بست نرس سرویس اورتوپیدی و جراحی
اعلان بست نرس عملیات خانه
اعلان بست نرس مراقبت جدی