متخصص اعتبار دهی

akbari_admin
Mon, Jan 16 2023 9:29 AM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:                              متخصص اعتبار دهی

تعداد بست ها:             1

موقعیت:                                                      کابل 

بست:                                                         (   )                                                             

گزارش به:                                                  به ریس امور نرسنگ و امور قابلگی 

گزارش از:                                                   کارکنان تحت اثر   

ناریخ اعلان    :  2023 / 01/14    

تاریخ ختم اعلان :              2023/01/29  

هدف وظیفه:

 ایجاد وتحکیم سیستم موثر اعتبار دهی برای موسسات تحصیلی نرسنگ و قابله گی در همکاری وهمآهنگی با کمیته (نام کمتیه ذکر گردد)در سطح کشور.

 مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 1. ایجاد وحمایت تخنیکی کمیته اعتبار دهی ؛
 2. تدوین پلان های عملیاتی، تطبیق وحصول گزارش منظم از کارمندان تحت اثر وارایۀ بازدهی (Feedback
 3. همکاری در تهیه پیشنویس اسناد تقنینی ، پالیسی ها، استراتیژی ها، طرزالعمل ها و رهنمود های مرتبط جهت تأمین مؤثریت امور؛
 4. ترتیب  طرح سیستم اعتبار دهی برنامه های تعلیمی و مؤ سسات تحصیلی قابلگی و نرسنگ ؛
 5. ترتیب  مسوده چک لست ها، معیارات و رهنمود های پیمایش سیستم اعتبار دهی برای مؤ سسات تحصیلی با استفاده از مراجع و منابع ملی و بین المللی؛
 6. ارایه اسناد مربوط شماره 4 و 5 به بورد شورای نرس ها و قابله ها در هماهنگی با کمیته مربوط ؛
 7. مشوره دهی با دست اندر کاران جهت انکشاف ستندردهاو تطبیق روند اعتبار دهی بادرنظر داشت معیارات بین المللی؛
 8. تامین ارتباط با مؤسسات اعتباردهی ملی، منطقوی وبین المللی جهت افزایش موثریت و بهبودامور؛
 9. حصول اطمینان از تطبیق پروسه اعتباردهی طبق مقرارات نافذه در هماهنگی با کمیته مربوط؛
 10. همکاری با وزارت تحصیلات عالی درایجاد پلان های اصلاحی برای موسسات تحصیلی؛
 11. نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ فعاليت‌ هاي‌‌ کارمندان  ما تحت و پيگيري‌‌ مشکلات و تخلفات‌ احتمالي‌ وارجاع‌ آنها به‌ مقامات‌ ذيصلاح‌؛
 12. همکاری در راه اندازی تحقیقات ومطالعات مربوط به خدمات نرسنگ وقابله گی؛
 13. تأمین ارتباط‌  متداوم با سطح رهبری به منظور دریافت و تبادل اطلاعات لازم درانجام مأموریت ‌های واگذار شده؛
 14.  تدویر جلسات هفته وار پرسونل و سایر جلسات به اساس ضرورت جهت همآهنگی بیشتروحل مشکلات کارمندان مربوطه؛
 15. ترتیب وتحلیل گزارش هاى ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای  رهبری اداره ومراجع ذیربط؛
 16. ارتقای متداوم ظرفیت های مسلکی پرسونل مربوطه در همآهنگی با بخش  منابع بشری؛
 17.  ارزیابی اجراآت تمام کارمندان تحت اثر، مطابق مقتضیات قانون؛ و
 18. اجراي ساير وظايفى که توسط مقامات ذيصلاح مطابق به قوانين، مقرره ها و اهداف اداره سپرده ميشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

 1. داشتن سند تحصیلی تائید شده لسانس در بخش قابله گی یا نرسنگ  به داشتن سند تحصیلی تائید شده ماستری در بخش نرسنگ ویا قابله گی ارجحیت داده میشود   
 2. داشتن 5 سال تجربه کاری در بخش کلنیکی یا تخنیکی  
 3. داشتن تجربه دراداره برنامه های آموزشی و ترینیگ های ارتقاء ظرفیت صحی به سطح ملی نظری و عملی  
 4. داشتن مهارت عالی درافهام و تفهیم با همکاران تخنیکی ملی و بین المللی
 5. قادربودن به سفر های ولایتی و خارج از کشور  
 6. دانشن یکی ازلسان های ملی وبلدیت به لسان انگلیسی تحریر وتکلم روان

Submission Guidelines:

Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

 

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

• 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification

Submission Emails:
mophgdhr1444@gmail.com