نرس وسرپرستار عملیات خانه قلبی زنانه

akbari_admin
Wed, Sep 13 2023 12:18 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

نرس وسرپرستار عملیات خانه قلبی  زنانه

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

ریاست انستیتوت صحت طفل اندرگاندی

موقعیت پست:

مرکز

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیر عمومی عملیات خانه ها

گزارش گیراز:

کارکنان تحت اثر (مطابق به ساختارتشکیلاتی)

کد:

                                                                                                                        ۳۳۸

تاریخ بازنگری:

 

 

هدف وظیفه: پیشبرد امور عملیات خانه قلبی  مهیا نمودن سهولت های لازم به تیم عملیات جراحی جهت ارایه خدمات با کیف

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. پیشبرد امور مربوط نرسنگ قلبی ماننده حصول اطمینان از مکمل بودن سیت های جراحی و گاز های استفاده شده بعداز ختم عملیات به منظور تثبت مقدار خون ضایع شده، فراهم نمودن لباس های معقم برای تیم جراحی و مریض در عملیات خانه و تطبیق هدایات داکتر.
 2. اجرای نوکروالی 24 ساعته مطابق به جدول تهیه شده در شفاخانه و اشتراک در ویزیت های صبحانه.
 3. ثبت علایم حیاتی مریضان بصورت منظم و مطابق رهنمود ها.
 4. تعقیب از نظافت عملیات خانه, تعقیم سیت های عملیات خانه قلبی مطابق معیارات تعین شده.
 5. حصول اطمینان از فعال بودن وسایل طبی و غیر طبی در عملیات خانه.
 6. مطالعه دوسیه های مریضان داخل بستر و آماده ساختن مریضان برای عملیات خانه جراحی قلبی.
 7. اجرای عملیه های طبی مانند پرپ و درپ, تطبیق اماله برای مریضان نیازمند.
 8. حصول اطمینان از تطبیق معیارات وقایه انتان و سایر معیارات جهت تعقیم سیت های جراحی عملیات.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 2. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین ارتباط وهماهنگی با بخش های ذیربط.

-----------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل فوق بکلوریا در رشته (نرسنگ) و به درجات بالاتر در رشته متذکره ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت‌های لازم:

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به وظیفه.

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر واقع سرک سیزدهم وزیر محمداکبرخان الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.