انجینر سیستم زنجیر سرد به سطح مرکز

akbari_admin
Sun, Feb 04 2024 12:32 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

انجینر سیستم زنجیر سرد به سطح مرکز

بست:

5

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

آمریت معافیت کتلوی ملی ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض

موقعیت پست:

کابل ( مرکز )

تعداد پست:

2

گزارشده به:

مسول کولدچین و مسول عمومی پروگرام معافیت کتلوی ملی

گزارش گیراز:

از کارکنان تحت اثر مطابق به ساختار تشکیلاتی

کد:

 

تاریخ اعلان :

تاریخ ختم اعلان :

2024/02/4

2024/02/14

 

لایحه وظایف انجینر زنجیر سرد به سطح مرکز پروگرام معافیت کتلوی ملی

..................................................................................................................................................................................................

    هدف وظیفه:  مدیریت و نظارت از کار های ساختمانی و ترمیم و نصب وسایل زنجیر سرد حفظ و مراقبت واکسین ها و توزیع واکسین ها به ۳۴ ولایت کشور به خاطر عرضه خدمات صحی موثر مطابق به استراتیژی ملی وزارت صحت عامه.

................................................................................................................................................................................................................

 1. صلاحیت های و مسئولیت های وظیفوی:
 1. وظایف تخصصی:
 1. جمع اوری معلومات واکسین ووسایل زنجیرسرد وارقام تجزیه وتحلیل ان انستالیشن و ترمیم وسایل تخنیکی کولدچین  به سطح ملی وحوزوی
 2. همکاری لازم با مسول زنجیر سرد ملی ،از قبیل سرنج نیدل واکسین سپار پارت وسپلای تخنیکی .
 3. انجام دادن ارزیابی کولدچین به سطح ملی ،حوزوی،وولایتی  ازروی سافت ویر
 4. ایجاد سافت ویرو نیت ورکینک برای موثریت اداره زخیره واکسین به سطح ملی ،حوزوی ،وولایتی
 5. مدیریت و نظارت از کار های ساختمانی و ترمیم و نصب وسایل زنجیر سرد

2.    وظایف مدیریتی:

 1. جمع اوری ارقام وسایل زنجیر سرد از قبیل یخچال کولد بکس واکسین کریر
 2. سفر به ولایات به منظور نظارت از شبکهء زنجیر سرد و آموزش کارمندان در محل وظیفه
 3. تریننک کولدچین ها به سطح ملی وحوزوی
 4. تهیه واکمالات واکسین وسپلای برای حوزه ها و ولایت ها
 5. تهیه وارسال راپور ماهوار درمورد موجودی واکسین ها وسپلای ،وضعیت وسایل کولد چین ،وضرورت به واکسین اضافی ،سپلای وسامان آلات

3.    وظایف هماهنگی:

 1. اشتراک درجلسا ت هماهنگی موسسات تمویل کننده گان وسایر دست اندرکاران معافیت کتلوی درخصوص سپلای         واکسین وزنجیر سرد
 2. هماهنگی همه جانبه با زون ها و ولایت کشور در مورد واکسین ها و وسایل زنجیر سرد.
 3. ترتیب پلان کاری سالانه در هماهنگی و مشوره مسول زنجیر سرد
 4. اجرای سایر فعالیت های (مرتبط به وظیفه) که از جانب آمر مافوق سپرده می شود.
 5. راپور و گزارش دهی به مسول اداره و آمر مافوق

--------------------------------------------------------------------------------

 1. شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
 1. تابعیت افغانستان را داشته باشد
 2.   سن وی از (18) کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد
 3. رشته تحصیلی : بایومدیکل انجینیر یا تکنیشن بایو مدیلکل
 4. تجربه کاری: دو سال سابقه کاری در بست های مشابه و بلدیت با سیستم زنجیر سرد پروگرام معافیت دهی
 5. مهارت های لازم:
 1.    بلدیت با زبانهای ملی کشور
 2. بلدیت  با زبان انگلیسی

مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

Submission Guideline
Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items

is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

(II)

• Electronic applications will be sent to: sub e-mail or

• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Public Health Square Kabul Afghanistan.

• The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

• 

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer) for confirmation.

• No CVs will be accepted after the closing date.

• Any persuade will be threat as disqualification

Submission Email

mophgdhr1444@gmail.com