اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی (39) قلم  امورساختمانی به منظور اعمار ذباله دانی مؤقت برای شفاخانه 350 بسترعینو مینه ولایت کندهار

panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کندهار

ادارۀ شفاخانه عینو مینه ولایت کندهار از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار (39) قلم امور ساختمانی زباله دانی موقت دارای نمبر تشخیصیه MoPH/GDCM/HRP/K-PH/1397/W01 اشتراک نموده و آفر های سربسته خویش را اعتبار از نشراعلان الی 21 روز تقویمی مطابق شرایط شرطنامه به لسان دری، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ارائه نمایند.

  تضمین آفر اعمار (39) قلم امور ساختمانی زباله دانی موقت  مبلغ (20,000) افغانی به شکل پول نقد و یا ضمانت خط بانکی قابل قبول می باشد، جلسه آفرگشایی به روز چهارشنبه 29 حوت سال 1397 در سالون کنفرانس شفاخانه ۳۵۰ بستر عینو مینه کندهار دایرمیگردد، شرایط اهلیت با ارائه اسناد ضروری میباشد، آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نبوده و تصفیه حسابات مالیاتی از معیار اهلیت می باشد.

 آدرس های که داوطلبان میتوانند شرطنامه را درمقابل مبلغ 500 افغانی پول غیرقابل بازگشت بدست بیاورند قرارذیل اند:

  1. شفاخانه عینو مینه ولایت کندهار- واقع سرک 44 جاده کندهار بخش دوم عینومینه ولایت کندهار شماره های تماس: 0793181769 /0700181304
  2. پروژه اصلاحات شفاخانه ها – وزارت صحت عامه کابل شماره تماس: 0700892888

نوت:‌ عقد قرارداد مطابق فقره (3) ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد.