اعلان تدارکاتی؛ اعلان مجدد تهیه و تدارک ریجنت و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{وزارت صحت عامه} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت و مواد مصرفی لابراتواری مورد ضرورت پروگرام ملی کنترول سرطان تحت ریفرنس نمبر MOPH/GDCM/NCCP/NCB/1400/G02می باشد اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از مدیریت پذیرش وزارت صحت عامه و یا از ویب سایت  https://tenders.ageops.net بدست اورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00 قبل از ظهر ) روز  { سه شنبه} مؤرخ {1400/05/19} به { دفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات } واقع در { منزل اول تعمیر ریاست عمومی مالی و اداری، ریاست تهیه وتدارکات ، وزارت صحت عامه ، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود،کابل افغانستان} ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

 تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی} به مبلغ  200,000دو صد هزار  افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ { 1400/05/19ساعت 10:00 قبل از ظهر روز  سه شنبه{ دردفتر کمیته آفرگشایی ریاست تهیه وتدارکات وزارت صحت عامه، منزل اول تعمیر ریاست عمومی مالی و اداری، ریاست تهیه وتدارکات ، وزارت صحت عامه ، چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان }تدویر می گردد.

داوطلبی های بیشتر

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۵:۴۵ کابل/Kabul
Background image

بست های ریاست عمومی وقایه و کنترول امراض

Submission Guidelines:

(I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۶ - ۹:۴۱ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرا داد 15 قلم تکه باب شفاخانه صحت روانی

 

بدینوسیله به تأسی از فقره(2) ماده چهل و سوم قــــــانون تدارکــــات به اطــــــــلاع عمــــوم رســــانیده میــــشود،{  ریاست شفاخانه صحت روانی  } در نظر دارد ، قـــــــرار داد{ 15قلم . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ - ۱۴:۳۰ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت های لابراتواری، تجهیزات طبی و مواد مصرفی مورد ضرورت شفاخانه استقلال

{وزارت صحت عامه} از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت های لابراتواری، تجهیزات طبی و مواد مصرفی مورد ضرورت شفاخانه استقلال تحت ریفرنس نمبر . . .

Back to tenders