اعلان مجدد درخواست ابراز علاقمندی (REoI) درخواست ابراز علاقه مندی (Request for Expression of Interest) جهت قرارداد خدمات مشورتی برای Formative and Operational Research

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست تدارکات

آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمک ها
 (SEHATMANDI) 

شماره پروژه :P160615 شماره گرانت: IDA (D2850-AF), ARTF (TF0A7113-AF), GFF (TF0A7314)

اعلان مجدد

درخواست ابرازعلاقمندی(REoI)

درخواست ابراز علاقه مندی (Request for Expression of Interest) جهت قرارداد خدمات مشورتی برای  Formative and Operational Research  (تحقیق عملیاتی ومعلوماتی )،کمپاین وظرفیت سازی تحت پروژه SEHATMANDI در ۳۴ ولایت
نمبر مرجع: Sehatmandi/REOI / 05
تاریخ: 21 اکتوبر 2019 مطابق  29 میزان 1398
از سال ۲۰۰۱ بدینسو وضعیت صحی در افغانستان بهبود یافته، زمانی که مرگ و میر مادران در هر ۱۰۰۰۰۰. تولد زنده ۱۶۰۰ ثبت شده بود و مرگ و میر نوزادان و اطفال در هر ۱۰۰۰ تولد زنده ۱۶۵ رقم زده شده بود. برای مبارزه با این حالت، وزارت صحت عامه افغانستان با جامعه جهانی در سال ۲۰۰۳ بسته خدمات اساسی صحی (BPHS) را بمنظور تقویت سیستم صحی افغانستان طرح نمود. این بسته مشمول مراقبت مادر و نوزاد، صحت اطفال، واکسیناسیون روتین، تغذیه عامه، وقایه امراض ساری، خدمات صحی روانی و ناتوانی و همچنین تسهیل داروهای ضروری بطور منظم میباشد.
در سال ۲۰۰۵ بسته خدمات اساسی شفاخانه یی (EPHS) طراحی و تطبیق گردید. مشارکت های متعدد در میان وزارت صحت عامه و موسسات غیر حکومتی باعث گردید تا با تطبیق بسته خدمات اساسی صحی BPHS و بسته خدمات اساسی شفاخانه (EPHS) دستاورد های چشمدید در بخش صحت حاصل گردد. 
شاخص های کلیدی صحی نیز بهبود یافته اند، مرگ و میر مادران از ۱۶۰۰ در هر ۱۰۰۰۰۰ تولد زنده به ۱۲۹۱ در هر ۱۰۰۰۰۰ تولد زنده در ۲۰۱۵ کاهش یافته است. میزان مرگ و میر نوزادان در هر ۱۰۰۰ تولد زنده از ۱۶۵ به ۴۵ تن کاهش یافته و میزان مرگ و میر اطفال زیر پنج سال در هر ۱۰۰۰ تولد زنده از ۲۵۷ به ۵۵ تن کاهش یافته است[1]. با وجود این نتایج بهبود یافته، وضعیت صحی در افغانستان هنوز هم ضعیف است.
وزارت صحت عامه برای صحت یک دیدگاه کلی دارد که تمام شهروندان کشور به صحت تام بالقوه خویش نایل شوند تا به صلح، ثبات و انکشاف پایدارافغانستان مساعدت نمایند. [2]
برای رسیدن به این امر، وزارت صحت عامه تلاش می ورزد تا اطمینان از تعادل بین خدمات وقایوی صحی و معالجه برای کسانیکه که بیمارند را قایم سازد. تعادل بین صحت و مراقبت های صحی از طریق درک ترویج شیوه سالم زندگی به عنوان تغییر سلوک، برداشت ها و شیوه ها تا در واقعات امراض ساری و مرگ و میر مادران و میزان مرگ و میر نوزادان بسیار مهم است.

 

وزارت صحت عامه جمهوري اسلامي افغانستان بودیجه را از طریق حمایت مشترک بانک جهانی IDA و صندوق وجهی بازسازی افغانستان (ARTF) جهت بهبود صحت اتباع كشور و عرضه خدمات معياري و باكيفيت و ارتقاي صحت بشكل مناسب و متداوم آن دریافت نمود. 
وزارت صحت عامه در نظر دارد تا بخشی از گرانت را به عهد قرارداد دهد تا فعالیت های ارتقای صحت را تطبیق نماید با حصول اطمینان از اینکه اتباع افغانستان سلوک صحی را اختیار نموده و صحت و رفاه خود حفظ نموده و در اوقات مریضی به دنبال خدمات صحی شود.

اهداف این پروژه عبارت اند از :

الف : اهداف عمومی این پروژه :

اهداف عمومی این پروژه عبارت از دیزاین و براه انداختن (Formative and Operational Research ) وکمپاین مفاهمه درسه مورد ( ۱- تنظیم خانواده   ۲- تغدی طفل شیرخوار و کودک همرا با مراعات نمودن حفظ الصحه  ۳- واکسین روتین و همچنان ظرفیت سازی کارمندان دیپارتمنت ارتقای صحت.

ب :اهداف خاص این پروژه:

۱- دیزاین و به راه انداختن تحقیق عملیاتی ومعلوماتی (Formative and Operational Research) به منظور:

  • شناسایی برداشت هاوتصورات غلط  افراد،جامعه و متنفذین درمورد :

              ۱- تنظیم خانواده

۲-تغدی طفل شیرخوار و کودک همرا با مراعات نمودن حفظ الصحه

۳-واکسین روتین

  • شناسایی مردمی که سلوک خطرناک صحی دارند.
  • تهیه توصیه ها ودیزاین  کمپاین مفاهموی موثر دررابطه باسلوک موردهدف 

۲- دیزاین وتطبیق کمپاین های ذیل درمورد ارتقای صحت ومفاهمه :

۱-یک کمپاین (  Umbrella ) جامع مفاهموی صحی

۲-کمپاین مفاهموی دررابطه با تنظیم خانواده

۳-کمپاین مفاهموی دررابطه باتغذی طفل وشیرخوار و کودک همرا با مراعات نمودن حفظ الصحه

۴-کمپاین مفاهموی دررابطه باواکسینیشن روتین

۳-ارتقای ظرفیت کارمندان دیپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه.

به منظوردانستن جزییات بیشتردرمورد (ToR) تحیقیق وبراه انداختن کمپاین وظرفیت سازی تحت پروژه  ( Sehatmandi) لطفابه ویب سایت وزارت صحت عامه  (www.moph.gov.af ) مراجعه نمایید

 مدت زمان تطبیق این پروژه ۱۵ماه اعتبار از تاریخ اول اپریل سال 2020 الی 30 جون سال 2021 است.

وزارت صحت عامه از مؤسسات واجدشرایط دعوت به عمل می آوردتاعلاقمندی ایشان رادررابطه باخدمات فوق ابرازبدارند.مؤسسات علاقمند باید معلوماتی را ارایه دهندکه نشاندهنده  تجربه مرتبط  ایشان است وهمچنان توانایی انجام ا خدمات را دارامیباشند.

یاداشت:

اسناد اظهار علاقمندی که قبلا  تو سط درخواست کننده گان در جریان اعلان  اول از تاریخ 20 فبرورری 2019 الی 13 مارچ 2019 تسلیم داده شده بود، مدار اعتبار بوده و در پروسه شارت لست شامل میباشد، فلهذادرخواستی دوباره لازم نمی باشد به جز اینکه بخواهد اسناد جدید به وزارت صحت عامه تسلیم نمایند.

معیارات شارت لست یا انتخاب واجدین شرایط قرار ذیل میباشد:

ا. مؤسسات ملی ویا بین المللی  که مشتمل برمواصفات عمومی ذیل باشد:

  • راجستریشن رسمی مشتمل بر تاریخ تاسیس
  • لست موسسین ولست بورد صلاحیتمندان ومسئولین

ب. داشتن حد اقل پنج سال تجربه کاری درکشورهای روبه انکشاف  درساحه انکشاف ستراتیژی ارتباطات ورسانه ها، تصور مبتکرانه ، دیزاین،تطبیق ونظارت وارزیابی پروژه ها و کمپاین های ارتباطات ، دیزاین وبراه انداختن تحقیق عملیاتی ومعلوماتی ( Formative and Operational Researchهمچنان ظرفیت سازی منابع بشری درساحه ارتباطات (داشتن تجربه در دیزاین وتطبیق پروژه های ارتباطات و کمپاین های حتمی می باشد).

ج. داشتن تجربه کاری حداقل سه تحقیق معلوماتی وعملیاتی ( Formative and Operational Research ).

د. ریکارد ثبت شده در تطبیق تحقیق معلوماتی وعملیاتی ( Formative and Operational Research )  ، مفاهمه برای انکشاف و پروژه های طرفیت سازی.

ه . حجم معاملات مالی موسسه دریک سال در مدت پنج سال اخیرباید کمتر از دوملیون دالرامریکایی نباشد (حتمی می باشد).

و . توانایی موسسه دررابطه باموجودیت منابع بشری (اداره ،تحقیق ، ارتباطات ، ظرفیت سازی و نظارت وارزیابی).

ز .  ګذارش سالانه  تفتیش مالی (سال اخیر)  مؤسسه (که شامل تمام پروژه هاوتمویل شونده گان میشود.)

یک موسسه(مشاور) بر اساس طرزالعمل های بانک جهانی ( Quality and Cost Based Selection) انتخاب خواهد گردید وبراساس پروسیجرهای بانک جهانی که در کتاب رهنمود ذکرگردیده است: انتخاب و استخدام مشاوران  توسط رهنمای قرضه گیرندگان بانک جهانی،  جولای ۲۰۱۶ و تجدیدشده آن( نومبر۲۰۱۷) صورت میگیرد.

اظهار علاقمندی به اساس معیارات فوق الذکر ارزیابی میگردد.  بعد از ارزیابی اظهار علاقمندی تنها به مؤسسات            (مشاورین)  شارت لست شده سند درخواست برای ارائه پروپوزل (RFP)ارسال خواهد گردید.

توجه  مشاوران علاقمند به بند شماره 3.16   و 3.17 رهنمای بانک جهانی جلب مینماییم: انتخاب و استخدام مشاوران توسط قرض گیرندگان بانک جهانی جولای ۲۰۱۶ و تجدیدشده آن( نومبر۲۰۱۷)  ( کتاب رهنمود مشاوران) که پالیسی بانک جهانی را در مورد تضاد منافع بیان میکند.

موسسات (مشاورین)  ممکن جهت بلند بردن شرایط لازمه با دیگرمؤسسات ( مشاورین) مشارکت ایجاد نمایند. در اینصورت باید نوع شراکت را مانند joint venture و یا sub-consultant را واضح سازند. مؤسسه (مشاور) رهبری کننده باید مشخص گردد، ضمنأ سند تفاهم برای این مشارکت ضم سند اظهار علاقمندی به وزارت ارسال گردد. اسناد متذکره را باید شرکا طورجداگانه ارایه نمایند .

یاداشت:

مؤسسات (مشاورین) انتفاعی  (for-profit organizations) نمی توانند با مؤسسات (مشاورین) غیر انتفاعی  (non-for-profit organizations)  برای این خدمات مشورتی مشارکت را ایجاد کند .

اظهار علاقمندی  باید به لسان انگلیسی ارائیه گردد. اظهار علاقمندی باید همراه با یک cover letter امضا و مهرشده به شکل ذیل ارسال گردد:

  • مؤسسات (مشاورین) که میتوانند اسناد اظهار علاقمندی شانرا مستقیمأ ذریعه کارمندان شان به وزارت تسلیم نمایند ، باید در مجموع 6 نسخه چاپی( یک نسخه اصل و 5 کاپی) در یک پاکت سربسته همراه با Soft copy  در یک CD  تسلیم  داده شود. قابل تذکر است که هر صفحه نسخه اصلی اظهار علاقمندی باید امضار و مهر گردد.
  • هرگاه مؤسسه (مشاور )اظهار علاقمندی را توسط ایمیل میفرستد در این صورت  باید نسخه های چاپی را قسمیکه در فوق ذکر گردید در مجموع شش کاپی توسط پوست بین المللی پیش از تاریخ انتها تسلیم نماید و کاپی رسید پست  را همراه با ایمیل ارسال دارند. 

در صورتیکه موسسه ( مشاور) خواهان ارسال ابراز علاقمندی باشد مهربانی نموده اظهارعلاقمندی خویشرا در یک پاکت سربسته مهرشده طور جداگانه که حاوی معلومات ذیل در روی پاکت باشد ارسال دارند:

از طرف:

نام درخواست کننده

آدرس مکمل د رخواست دهنده

به:

وزارت صحت عامه

آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمکها

قابل توجه: بخش اداری آمریت خدمات مشورتی وتنظیم کمکها

(+93) 202301365 نمبر تلیفون:

info@gcmu-moph.gov.afایمیل آدرس: 

. چهاراهی مسعود بزرگ ، کابل ، افغانستان

موضوع:

اظهار علاقمندی جهت  مشاوریت خدمات برای پروژه ارتقای صحت تحت پروژه  (Sehatmandi) در۳۴ ولایت

آخرین مهلت برای تسلیم نمودن اظهار علاقمندی 4 نومبر 2019 مطابق (13 عقرب 1398)، ساعت 10 بجه قبل از ظهر به وقت کابل میباشد. اسناد های ابرازعلاقمندی باید توسط شخص و یا با استفاده از پست بین المللی ارسال گردد.

جهت معلومات بیشتر مشاورین علاقمند میتوانند به ادرس ذیل از ساعت 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر به وقت کابل  الی 30 اکتوبر 2019 مطابق (8 عقرب 1398 ) در تماس شوند:

وزارت صحت عامه

آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمکها

قابل توجه: بخش اداری آمریت خدمات مشورتی وتنظیم کمکها

(+93) 202301365 نمبر تلیفون

info@gcmu-moph.gov.afایمیل آدرس: 

Documents

TOR

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۲۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۲۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک نان خشک برای مریضان داخل بستر شفاخانه 1000 بستر، مرکز 250 بستر و مرکز 100 بستر زنان و اطفال

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

Back to tenders