اعلان مجدد درخواست برای اظهار علاقمندی برای خدمات مشورتی جناح ثالث جهت نظارت و ارزیابی عرضه خدمات صحی در افغانستان با راه اندازی سروی سالانه خانوار  Sample Registration System و برنامه ظرفیت سازی برای کارمندان وزارت صحت عامه تحت پروژه صحتمندی Sehatmandi

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست تدارکات

آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمک ها

) ID پروژه: P160615 / شماره گرانت: GFF-TF0A7314, IDA 2850-AF, ARTF-TF0A 7113-AF)

اعلان مجدد درخواست برای اظهار علاقمندی

برای خدمات مشورتی جناح ثالث جهت نظارت و ارزیابی عرضه خدمات صحی در افغانستان با راه اندازی سروی سالانه خانوار  Sample Registration System و برنامه ظرفیت سازی برای کارمندان وزارت صحت عامه تحت پروژه صحتمندی (Sehatmandi)

تاریخ: October 20, 2019  (28/07/1398)

شماره ریفرنس Sehatmandi/REOI/06

وزارت صحت عامه در سال 2003 میلادی به حمایت تمویل کننده گان سکتور صحت تصمیم اتخاذ نمود تا نقش رهبری را در سکتور صحت به عهده گیرد. این تصمیم منتج به تهیه ستراتیژی های بسته های عرضه خدمات صحی اساسی (BPHS) و عرضه خدمات صحی شفاخانه ئی(ٍEPHS) برای عرضه خدمات صحی در افغانستان گردید. در نتیجه قرارداد های BPHS و متعاقب آن قراردادهای EPHS با موسسات غیر دولتی به امضا رسید. هدف از تهیه ستراتیژی BPHS فراهم آوری یک بسته معیاری خدمات صحی ابتدایی که بتواند هسته عرضه خدمات صحی را در تمامی مراکز صحی شکل دهد، بود.(یک بسته ابتدایی خدمات صحی برای افغانستان، 2005). در سال 2005 رهنمود BPHS به اساس تاثیرات مثبت در مورد تعداد شاخص های صحی ( بشمول مرگ و میر مادران ، مرگ و میر نوزادان و اطفال زیر 5 سال، توسعه دسترسی به خدمات صحی و افزایش پوشش واکسین)تجدید گردید. رهنمود BPHS به حیث تهداب سیستم صحی افغانستان و به مثابه وسیله اساسی غرض حصول اطمینان از بدسترس قرار گرفتن مداخلات مهم و ضروری صحی برای تمام افغان ها ادامه پیدا کرد. این ستراتیژی توجه راهبردی را در مورد مداخلات با نتایج بلند فراهم نمود، مطمین ساخت تا منابع بصورت مساویانه تخصیص داده شده و ساختار و تهداب اساسی برای سکتور صحت ایجاد نماید. وزارت صحت عامه بسته خدمات صحی اساسی را در سال 2010 دوباره تجدید نمود. نسخه جدید BPHS تحولی را در  سیستم صحی از سال 2005 نشان میدهد و راهکار های جدید را غرض تقویه دسترسی به خدمات صحی و کیفیت خدمات صحی اساسی شامل میشود. وزارت صحت عامه باور دارد با تداوم توجه بالای بسته خدمات صحی اساسی میتواند منابع خود را غرض کاهش مرگ و میر قشر آسیب پذیر جامعه بخصوص خانم ها در سنین باروری و اطفال زیر 5 سال متمرکز سازد.

بسته خدمات اساسی شفاخانه ئی (EPHS) بعد تر با تمرکز بالای شفاخانه ها، تقویه تسهیلات و وسایل آنها، اموزش کارمندان صحی، ایجاد و تقویه رجعت دهی میان سطوح مختلف سیستم صحی در سال 2005 تهیه گردید. خدمات اساسی شفاخانه ئی مکمل حیاتی برای بسته خدمات صحی اساسی (BPHS)در امورات رجعت دهی مریضانیکه به معالجه و توجه تخصصی ضرورت دارند،بوده و بحیث مکانی برای آموزش پرسونل صحی نیز عمل مینماید. بسته خدمات صحی اساسی شفاخانه ئی  طرح واضیح از بسته معیاری خدمات شفاخانه ئی که در سطح ثانوی سیستم صحی عرضه میگردد را برای سکتور صحت فراهم میکند. در همراهی با هدف وزارت صحت عامه در مورد کاهش مرگ و میر بلند مادران و اطفال بسته EPHS نقش مهمی را در ادغام بسته EPHS با سیستم شفاخانه ای و تضمین موفقیت آن بازی میکند.

سیستم صحی افغانستان پیشرفت های قابل توجهی داشته است و از زمان معرفی BPHS و EPHS )طی سال های 2003-2016) شاخص های صحی نیز به طرز چشمگیری بهبود یافته اند. ارقام که از سروی های خانوار بین سال های 2003 و 2015 بدست آمده نشان دهنده پیشرفت چشمگیر در پوشش خدمات صحت طفل و مادر میباشد. نتایج بدست آمده از سروی در سطح کشور، سروی صحی افغانستان (AHS-2015) میزان مرگ و میر نوزادان را 63 در هزار تولد زنده و میزان مرگ و میر اطفال زیر 5 سال 77 در هر 1000 تولد زنده نشان داده است. نسبت مرگ و میر مادران 327 در هر 100000 تولد زنده (AMS 2010) است که در مقایسه به سال 2003 کاهش چشمگیر را نشان میدهد. تعداد مراکز صحی فعال از 498 در سال 2002 به 2725 در سال 2017 افزایش یافته است و نسبت کارکنان ماهر صحی زنانه از 25٪ به 95.2٪ MOPH HMIS Department) )در مراکز صحی افزایش یافته است. تعداد کارکنان صحی جامعه (CHWs) از 2682 در سال 2005 به 29596 در سال 2017 (وزارت MoPH CBHC Department) )افزایش یافته است.

افغانستان هنوز هم در سطح بالای سو تغذی اطفال در جهان قرار دارد. براساس سروی ملی تغذی  سال 2013 ، چهل و یک فیصد از اطفال زیر پنج سال از سو تغذی مزمن (Stunting یا نسبت قد بر سن)، 10 فیصد از سو تغذی حاد (ضیاع عضلی یا وزن کم نسبت به قد) و 25 فیصد كم وزن (وزن كم نظر سن)رنج می برند.

در داخل بسته EPHS یک پروژه اصلاحات شفاخانه ئی ایجاد شده است که منابع بیشتری را برای شفاخانه های  که تحت چتر آن فعالیت میکند، فراهم میسازد. این منابع شامل پرسونل متخصص جهت تقویت کارکرد های شفاخانه میباشد. از سال 2005 ، اصلاحات شفاخانه تدریجا روند اصلاحات را برای تأمین منابع لازم به شفاخانه منتخب مطابق به دستورالعمل EPHS عملی نموده است. هم اکنون 9 شفاخانه از قبیل شفاخانه ولایات کابل، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، سرپل، غور، زابل و هرات تحت چتر اصلاحات شفاخانه ئی قرار دارند.

 

وزارت صحت عامه وجوه مالی را از طریق حمایهً مشترک بانک جهانی- انجمن انکشاف بین المللی (World Bank-IDA) و صندوق بازسازی امانتی افغانستان (ARTF) به منظور تمویل پروژة صحتمندی دریافت نموده است. این پروژه  تطبیق عرضه خدمات صحی اساسی (BPHS)و عرضه خدمات صحی شفاخانه ئی(EPHS)را از طریق میکانیزم عقد قرارداد وخود وزارت صحت عامه در هر دو مناطق شهری و روستایی ولایت تمویل میکند. پروژه صحتمندی همچنان از یک سیستم نظارت و ارزیابی در سطح کشور از طریق جناح ثالث  جهت انجام نظارت و ارزیابی مستقل عرضه خدمات صحی اساسی (BPHS) و خدمات اساسی شفاخانه یی (EPHS) توسط موسسات (مشاورین)، حمایت میکند.

پروژه صحتمندی  حمایت کننده نظارت و ارزیابی سکتوری توسط یک موسسه جناح ثالث خواهد بود تا به شکل مستقلانه نظارت و ارزیابی خدمات صحی را درهماهنگی با ریاست EHIS وزارت صحت عامه انجام دهد. نظارت و ارزیابی توسط جناح ثالث به وزارت صحت عامه و سایر دست اندرکاران بخش صحت کمک خواهد نمود تا سطح دسترسی، بهره برداری، پوشش و کیفیت عرضه خدمات صحی را بررسی نموده؛و عملکرد عرضه کننده گان خدمات صحی را به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف ایشان در سیستم صحی که با پرداخت وجوه مالی این موسسات ارتباط دارد تحلیل نماید. از آن جایکه یک قسمت از پرداخت های موسسات به اجراات کلیدی مراکز صحی که از طریق سیستم HMIS گزارش داده می شود ارتباط دارد، موسسه جناح ثالث از راپور های ارائه شده توسط موسسات و فعال بودن مراکز صحی تائید می نماید.

یکی از نگرانی های اساسی موجودیت ادویه های بی کیفیت در مارکیت محلی میباشد ازینرو وزارت صحت عامه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ابتکاراتی را بخرچ داده است تا بتواند ازین طریق لوازم طبی را در بازار عرضه و خدمات با کیفیت را برای مردم ارائه نماید. یکی از سؤالات اساسی این است که آیا مریضان ادویه مطابق به معیارات کیفیت تعین شده را دریافت می کنند.

از آغاز تطبیق عرضه خدمات صحی اساسی (2004) ، نظارت و ارزیابی جناح ثالث از تطبیق BPHS یک نیاز مبرم باقی مانده است. رویهمرفته ، یازده دور ارزیابی سالانه تسهیلات صحی BPHS و هشت دور ارزیابی شفاخانه ئی EPHS توسط جناح ثالث انجام شده است و در قالب Balance Score Card (BSC) ارائه شده در حالیکه یک دور Balance Score Card ،  BPHS و EPHS تحت پروژه صحت توسط جناح ثالث در سال 2018 انجام  شده است. بر علاوه چهار دور سروی صحی در سطح افغانستان ( در سال 2006، 2012، 2015 و 2017)، چهار دور مطالعه ارزیابی کیفیت دوایی، یک درو ارزیابی تاثیرات پرداخت به اساس کارکرد(RBF) و سیزده دور ارزیابی تایید ارقام HMIS تحت مداخلات (RBF)  و همچنان شش دوره تاییدی ارقام HMIS و ارزیابی فعالیت مراکز صحی BHPS ، EPHS و مراکز کاهش اضرار (DICs) بخش از ساحه کاری جناح ثالث بود. باوجود کار های انجام شده وزارت صحت عامه چالش های را در جریان تطبیق نظارت جناح ثالث روبرو گردید. تاخیر در انجام کارهای پلان شده و تسلیمی ناوقت راپور های جناح ثالث از چالش های عمده در مدت زمان اجرا قرارداد به حساب میایند.

قرارداد جناح ثالث دوم وزارت صحت عامه و سایر شرکای کاری را قادر میسازد تا استفاده از خدمات صحی ، دسترسی به خدمات صحی و کیفیت خدمات صحی که در سطح جامعه عرضه میگردد را تعقیب نماید. و همچنان وزارت صحت عامه را در قسمت تهیه Sample Registration System که معلومات کلیدی را در مورد شاخص های صحت فراهم میکند، کمک میکند.

منطق ارزیابی چناح ثالث دوم (TPM-II):

دولت متعهد است که یک جناح مستقل را برای ارزیابی عینی از اجراات و پیشرفت سیستم صحی بگمارد.  داشتن اطلاعات دقیق و بیطرفانه برای پیشرفت سیستم صحی حیاتی میباشد.

هدف عمده این خدمات مشورتی:

هدف عمده این خدمات مشورتی ارزیابی اجراات و پیشرفت سیستم صحی با توجه بر تطبیق بسته خدمات صحی اساسی (BPHS)و بسته خدمات صحی شفاخانه یی(EPHS) میباشد.

خدمات مشوورتی نامبرده دارای اهداف ذیل میباشد:

فعالیت ها :

 1. سروری صحی خانوار:

تاثیرات دراز مدت و کوتاه مدت شاخص های صحی در افغانستان با راه اندازی سروی خانوار در ۲۰۲۰/۲۰۲۱ ( مربوط به تطبیق DHS در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰)

مشاور  سروی صحی خانوار را در سطح کشور انجام خواهد داد که زمان و محتوی آن با سروی صحی دیموگرافیک (DHS) هماهنگ خواهد شد.

هدف کلی این سروی اینست که تخمین های  نفوس به سطح ملی را از تاثیرات کوتاه مدت و دراز مدت شاخص های صحی همچون موارد زیر ارایه نماید:

 • مشخصات دیموگرافیک
 • مرگ و میر مادران و اطفال و عوامل آن
 • باروری

 

سروی صحی خانوار تخمین نفوس به سطوح ولایتی در موارد ذیل فراهم مینماید :

 • تنظیم خانواده به شمول میزان استفاده از میتود ها
 • وضیعت و نحوه تغذی مادران و اطفال
 • صحت طفل و معافیت
 • صجت مادری ( مانند: مراقبت قبل از ولادت ، ولادت، و مراقبت های بعد از ولادت)
 • دسترسی به خدمات صحی
 • رضایتمندی جامعه از خدمات و کیفیت خدمات
 • مصارف صحی خانوار در قسمت خدمات صحی و ادویه
 • سایر معلوماتیکه توسط دیپارتمنت های تخنیکی وزارت صحت عامه سفارش میگردد.

 

جناج ثالث دوم یک میتود نمونه گیری و تطبیق را فراهم خواهد نمود که بتواند تخمین های را برای شاخص های فوق الذکر و تطابق آنها با سروی های قبلی که شاخص های اندازه گیری فعلی را مراعات نموده و ضروریات این برنامه و پروژه Sehatmandi را برآورده بتواند. این سروی یک پروتوکل جهت تطبیق مطالعه که قابل قبول برای کمیته نظارت باشد، ایجاد خواهد کرد. تهیه و نقشه بندی لست خانوار توسط اداره ملی  احصائیه و معلومات  (NSIA) با همکاری نزدیک جناح ثالث انجام خواهد شد. NSIA همچنین در پروسه جمع آوری ارقام کمک نموده و حمایت های تخنیکی را در موقع ضرورت فراهم خواهند نمود. این سروی از نظر تخنیکی توسط وزارت صحت عامه رهبری میگردد.

 1. Sample Registration System

مشاور پروتوکل برای  Sample Registration System تهیه مینماید که بطور سالانه در سطح ملی ، میزان  مرگ و میر اطفال زیر 5 سال و نوزادان، میزان مرگ و میر مادران،میزان تولدات  خام و میزان مرگ و میر اطفال ، قبل از معیاد ، میزان مرگ و میر بزرگسالان و میزان باروری را ارائه می دهد. این روش به اساس تجربه جهانی ، به ویژه تجربه هند استوار بوده که اوتوپسی شفاهی و اجتماعی غرض فهم بهتر اسباب مرگ و شرایط که مرگ در آن واقع شده است را شامل میشود. مشاور قبل از نهایی نمودن پروتوکول نظریات شرکای صحی را اخذ خواهد نمود. سپس مشاور با همکاری نزدیک با EHIS / MoPH ، Sample Registration System را مطابق با پروتکل اجرا خواهد کرد. مشاور تضمین می کند که نمونه اخذ شده از تمام نفوس افغانستان نماینده گی میکند.

 1.  ظرفیت سازی

مشاور مسولیت دارد تا ظرفیت کارمندان مرکزی وزارت صحت عامه را بشمول کارمندان تخنیکی M&E ، PMO ، GCMU و کارمندان ریاست صحت عامه ولایات را از طریق دایر نمودن برنامه های منظم اموزشی، ارتقا دهد. برنامه های ظرفیت سازی عمدتا در هر دو بخش تخنیکی و قراردادی تمرکز خواهد داشت. مشاور در هماهنگی  نزدیک M&EHIS ظرفیت موجوده کارمندان مرکزی و ولایتی وزارت صحت عامه را در مورد تهیه ، تحلیل و تجزیه و استفاده ارقام که بصورت روزانه جمع اوری میشود، بشمول معلومات و مطالعات جناح ثالث.  همچنان مشاور ارزیابی های قبل از قبل و بعد از برنامه های آموزشی را جهت فهمیدن موثریت برنامه های آموزشی انجام میدهد. یک تصدیق نامه ابتدایی به آموزگاران موفق داده خواهد شد که بعد از هر 12 ماه از طریق یک سیستم آنلاین تجدید میگردد.

جهت بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت صحت عامه، مشاور برنامه های آموزشی ذیل را فراهم خواهد کرد:

 • فهم و استفاده ارقام: ظرفیت اشتراک کننده گان در مورد فهم عمیق از ارقام متفاوت بشمول HMIS ، CRVS ، BSC ،  Surveillance و سروی های ملی. علاوه بر آموزش های فوق الذکر ظرفیت اشتراک کننده گان در مورد فهم AHS و معلومات SRS و در مورد چگونگی جمع آوری ارقام از ساحه نیز بلند برده خواهد شد.
 • تحلیل ارقام: ظرفیت اشتراک کننده گان در برنامه اموزشی در مورد تحلیل ارقام برنامه های فوق الذکر بلند برده خواهد شد. اشتراک کننده گان یاد خواهنند گرفت و بالخصوص کار خواهند کرد در مورد اینکه چگونه ارقام تهیه شده با استفاده از سوفت ویر های احصائیوی تحلیل میشود. همچنان اینها تخنیک های پارامتری و غیر پارامتری را برای فهمیدن ارقام بشمول تحلیل سروی پیچیده یاد خواهند گرفت. این آموزش ها عمدتا برای کارمندان بخش نظارت و ارزیابی سیستم معلومات صحی دایر خواهد شد. علاوتا ظرفیت کارمندان تخنیکی M&EHIS وزارت صحت عامه در مورد استفاده و فهم سوفت ویر های احصائیوی بخصوص در مورد STATA برای انجام تحلیل های تشریحی بلند برده خواهند شد. برعلاوه ظرفیت اشتراک کننده گان در مورد اینکه چگونه ارقام را به معلومات مفید و قابل استفاده تبدیل نمایند تا این معلومات بتواند بصورت درست تفسیر شده و نتیجه آن به مقامات عالی رتبه/رهبری وزارت صحت عامه ارایه شود، بلند میبرد.
 • مهارت های کیفی: مشاور ظرفیت اشتراک کننده گان برنامه آموزشی را در مورد بخش کیفی که قویا به آن ضرورت میباشد، بلند میبرد. ظرفیت اشتراک کننده گان در مورد طرح، تحلیل و نوشتن گزارش های مطالعات کیفی در ساحات که مشکلات در آن توسط HMIS ، BSC و یا کدام معلومات تشریحی دیگر تشخیص داده شده است، بلند برده میشود.
 • مهارت های ارایه ، افهام و تفهیم ارقام: اشتراک کننده گان یاد خواهم گرفت که چگونه پریزینتیشن های با کیفیت بلند را تهیه و چگونه نتایج آن را برای مقامات وزارت صحت عامه، کارمندان و شنونده گان ارایه نمایند.
 • قرارداد و اصول قرارداد نمودن: مشاور آموزش های را در ارتباط با قرارداد و اصول قرارداد به تعداد از کارمندان مشخص ارایه خواهند کرد تا آنها فهم عمیق را از قرارداد داشته باشند. همچنان آنها در مورد ساختار پرداخت آموزش یافته و یاد خواهند گرفت که چگونه پرداخت اجراات موسسات عرضه کننده خدمات را متاثیر میسازد. اینها یاد خواهند گرفت که چگونه اشکال مختلف پراخت به اساس اجراات را تحت شرایط ساحه عمل خواهد کرد.
 • پروسیجر معیاری عملیاتی و مدیریت اجراات: اشتراک کننده گان جزئیات پروسیجر معیاری عملیاتی (SOP) را که وزارت صحت عامه و شرکای آن تهیه کرده اند یاد خواهند گرفت. اینها اصول مدیریت اجراات را خواهند آموخت و همچنان مهارت های ضروری برای مدیریت عرضه کننده خدمات صحی (مانند مدیریت جلسات، مدیریت تامین ارتباطات ، تهیه فیدبک، مذاکره) را یاد تهیه خواهند نمود.
 • فهم موضوعات BPHS و EPHS : مشاور برنامه های آموزشی مفصل را در مورد موضوعات BPHS و EPHS به منظور تفهیم درست اشتراک کننده گان  از ین بسته ها و خدمات که توسط این بسته های ارایه میشود، دایر خواهند نمود. اشتراک کننده گان معیار های ارزیابی خدمات با کیفیت، معیار های حد اقل و شاخص های که تعین گردیده است در قرارداد هایکه میان وزارت صحت عامه و موسسات به امضا رسیده است، را یاد خواهند گرفت. اینها یاد خواهند گرفت که چگونه کیفیت خدمات را اندازه گیری نموده و چگونه مراکز صحی را نظارت و ارزیابی نمایند.
 • The business drivers of delivery of BPHS and EPHS اشتراک کننده گان در برنامه آموزشی درکی از جنبه تجارتی عرضه خدمات صحی را بدست خواهند آورد. اینها یاد خواهند گرفت که چگونه نمونه های تجارتی را که بتواند ارتباط میان درامد، مصارف و حساسیت در این قرار داد هارا نشان دهد، ایجاد نماید.
 • تشویق و مدیریت کارمندان مراکز صحی: ظرفیت اشتراک کننده گان برنامه های آموزشی در مورد اصول نظارت و مدیریت کارمندان بخصوص کارمندان مراکز صحی بلند برده خواهد شد. اینهادرمورد ساختار اداره و تآثیر آن بالای روش کارمندان اموزش خواهند یافت، اینها در مورد روش های مختلف جهت بلند بردن و حفظ تحرک کارمندان بشمول استفاده/سواستفاده اجراآت مرتبط به پرداخت،آموزش خواهند یافت. اینها یادخواهند گرفت که چگونه اهداف اجراآت را برای کارمندان تعین نموده و چگونه اجراآت کارمندان را مدیریت نمایند. اینهااساس برخورد افتصادی و درک موجوده ازانگیزش کارمندان سکتور صحی عامه و خصوصی را یاد خواهند گرفت.

به منظوردانستن جزییات بیشتردرمورد (ToR) یا لایحه وظایف مشرح  خدمات مشورتی برای جناح ثالث جهت نظارت و ارزیابی عرضه خدمات صحی در افغانستان با راه اندازی سروی سالانه خانوار  سیستم راجستریشن و برنامه ظرفیت سازی برای کارمندان وزارت صحت عامه تحت پروژه صحتمندیSehatmandi)  )به ویب سایت وزارت صحت عامه مراجعه گردد. www.moph.gov.af))

مدت زمان این خدمات مشورتی تقریباً برای 17 ماه میباشد.

به همین منظور وزارت صحت عامه از تمام مشاورین، داوطلبان و موسسات واجدشرایط دعوت مینماید تا علاقمندی خود را جهت تهیه خدمات فوق ابراز نمایند.  موسسات مشاور علاقمند باید معلوماتی را ارایه نمایند که منعکس کننده قابلیت و توانائی ایشان در تطبیق و مدیریت خدمات مشابه داشته باشند.  مشاوران علاقمند باید معلومات ذیل را ارایه نموده و ثابت سازند که دارای تخصص و تجربه مربوط به انجام خدمات فوق هستند.

معیارات جهت شارت لست نمودن یا انتخاب واجدین شرایط قرارذیل میباشد:

 1. شایسته گی عمومی مشاورین (ملی و بین المللی) / موسسات و شرکای شان به شکل (Joint Venture):
 • اسناد رسمی ثبت به شمول تاریخ تاسیس
 • لست بنیان گذاران (founders) و لیست بورد اعتبار دهی (board of trustee)
 • لست پروژه های مشابه تطبیق شده
 • لست پرسونل تخنیکی/متخصیص مرتبط
 1. تجربه کاری مشاور:

 مشاورین داوطلب که می خواهند درخواست شان را ارسال نمایند، باید حد اقل سه سال تجربه کاری به شکل جمعی(Cumulative) درانجام خدمات مشابه (سروی های صحی، تحقیق و ظرفیت سازی) و یا خدمات مشابه مشتمل بر اندازه امورات انجام شده(مشاور مکلف است معلومات در مورد پروژه های تکمیل شده و تحت اجرا به معلومات مختصر در مورد تاریخ ختم پروژه، میعاد قرارداد، محل قرارداد، ارزش قرارداد و نهاد تمویل کننده پروژه ها در افغانستان ویا دیگر کشورهای در حال انکشاف ارائه نماید. گرچه تجربه گسترده در چندین کشور توسعه یافته در مورد تطبیق یک پروژه با شرایط تطبیق و زمینه مشابه (تکمیل شده باشد ویا در حالت اجرا باشد) خدمات مشابه با قیمت حداقل 4 میلیون دالر آمریکایی حتمی می باشد. در مورد پروژه های در حالت تطبیق، مدت پروژه الی تاریخ ختم تسلیم دهی سنداظهار علاقمندی محاسبه میگردد.

 1. توانایی های سیستم مدیریت مشاورین مانند منابع بشری، مالی و اداری وتدارکات.مشارین مکلف اند تا هر یک از ساحات ذکر شده را در یک پاراگراف توضیح داده و یک نقل چارت تشکیل موسسه ، پالیسی/رهنمود/طرزالعمل های منابع بشری، مالی و اداری و تدارکات خویشرا باامضا مهر و  تاییدی جهت ارزیابی ضمیمه نمایند.
 2. مقدار مصارف Turnover مالی سالانه بصورت واضح در EOI تذکر بدهند البته با اشاره به راپور مالی سالانه.  مشاورین باید حداقل 2 میلیون دالر امریکایی مصافات مالی سالانه در یکی از 5 سال اخیر داشته باشند (شامل منبع اصلی تمویل کننده)
 3. موجودیت گزارش سالانه تفتیش سالانه مالی پروژه ها در یکی از 5 سال اخیر ( در صورت مشارکت  نوع Joint Venture معلومات متذکره باید توسط هر دو موسسه و در صورت Sub Consultancy  گزارش مالی تنها توسط موسسه رهبر یا  Lead Organization ارسال گردد).
 4. لست و سند که نشاندهنده ( تمامی پروژه های تطبیق شده با ریفرینس آنها) سروی های تطبیق شده صحی، تحقیقات و ظرفیت سازی.

نوت: درخواست دهنده گان وقتی شارت لست میگردند که معیارات شماره II (تجربه و مقدار قیمت قرارداد) وشماره IV (Turnover مالی سالانه) را تکمیل نمایند. برعلاوه، مشاور باید مستقل باشد و ارتباط مستقیم با تطبیق BPHS و EPHS نداشته باشد.

موسسه مشاور بر اساس روش کیفیت و قیمت ( Quality and Cost Based Selection) و مطابق به پروسیجرهای بانک جهانی که در رهنمود مقررات تدارکاتی بانک جهانی برای قرضه گیرنده گان IPF( جولای 2016 ، تجدید شده نوامبر 2017)ذکر گردیده، انتخاب میگردند.

اظهارعلاقمندی به اساس معیارات فوق الذکر ارزیابی میگردد. بعد از ارزیابی اظهارعلاقمندی تنها به مشاورین شارت لست شده سند درخواست برای ارائه پروپوزل (RFP)ارسال خواهد گردید.

توجه مشاوران علاقمند را به بند شماره 3.16و 3.17 رهنمود مقررات تدارکاتی بانک جهانی برای قرضه گیرنده گان IPF( جولای 2016 ، تجدید شده نوامبر 2017 ) که پالیسی بانک جهانی را در مورد تضاد منافع بیان میکند،جلب مینماییم.

اظهار علاقمندی  باید به لسان انگلیسی ارائه گردد. اظهار علاقمندی باید همراه با یک cover   letter امضا و مهرشده به شکل ذیل ارسال گردد:

 • مؤسسات (مشاورین) که میتوانند اسناد اظهار علاقمندی شانرا مستقیمأ ذریعه کارمندان شان به وزارت تسلیم نمایند ، باید در مجموع 6 نسخه چاپی( یک نسخه اصل و 5 کاپی) در یک پاکت سربسته همراه با Soft copy  در یک memory stick تسلیم  داده شود. قابل تذکر است که هر صفحه نسخه اصلی اظهار علاقمندی باید امضا و مهر گردد.
 • هرگاه مؤسسه (مشاور )اظهار علاقمندی را توسط ایمیل میفرستد در این صورت  باید نسخه های چاپی را قسمیکه در فوق ذکر گردید در مجموع شش کاپی توسط پوست بین المللی پیش از تاریخ انتها تسلیم نماید و کاپی رسید پست  را همراه با ایمیل ارسال دارند

داوطلبان (مشاورین)  ممکن جهت بلند بردن شرایط لازمه با دیگرمؤسسات ( مشاورین) مشارکت ایجاد نمایند. در اینصورت باید نوع شراکت مانند joint venture و یا sub-consultancy را واضح سازند. در این صورت یکی از داوطلبان (مشاوران) منحیث رهبر (Lead) تعیین گردد، ضمنأ تفاهمنامه منعقده میان طرفین/اطراف شراکت باید همراه با سنداظهار علاقمندی تسلیم داده شود. اسناد/معلومات متذکره باید برای هر یکی از داوطلبان انفرادی تسلیم داده شود (در صورت شراکت بشکل JV برای تمامی داوطلبان و در صورت شراکت به شکل قراردادی فرعی sub-consultancy صرف برای مشاور رهبر اسناد فوق ضروری است)

نوت:

 1. اسناد های ابراز علاقمندی درخواست کننده گان که در دور اولاعلان که بتاریخ ۲۲ اگست ۲۰۱۹ صورت گرفته بود شامل پروسه ارزیابی ابراز علاقمندی میگردد.
 2. موسسات غیر انتفاعی نمیتوانند در مشارکت با موسسات انتفاعی بشکل مشارکت درخواست ابراز علاقمندی بدهند.

اظهارعلاقمندی در یک پاکت سربسته مهرشده  که حاوی معلومات ذیل در روی پاکت باشد ارسال دارند:

از طرف:

نام درخواست کننده………………………………………………………….…………….:

آدرس مکمل د رخواست دهنده……………………………………………………………..:..

به:

وزارت صحت عامه

آمریت خدمات مشورتی و تنظیم کمک ها

Marked for the attention of: GCMU Administration

Phone: (+93) 202301365

Email address: info@gcmu-moph.gov.af

Great Massoud Square, Kabul, Afghanistan

موضوع: درخواست اظهار علاقمندی برای قرارداد خدمات مشورتی جناح ثالث جهت نظارت و ارزیابی عرضه خدمات صحی در افغانستان با راه اندازی سروی سالانه خانوار  Sample Registration System و برنامه ظرفیت سازی برای کارمندان وزارت صحت عامه تحت پروژه صحتمندی (Sehatmandi)

اخرین مهلت برای تسلیم نمودن اظهار علاقمندیNovember 09, 2019  میلادی (18/08/1398هجری شمسی)، ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر به وقت کابل میباشد. اسناد های اظهار علاقمندی  باید قبل از ختم معیاد تعین شده به آدرس ذکر شده تسلیم داده شود.

جهت معلومات بیشتر مشاورین علاقمند میتوانند از ساعت 9:00 صبح الی 3:00 بعد از ظهر به وقت کابل الی تاریخ October 28, 2019  میلادی (06/08/1398 هجری شمسی)به آدرس ذیل در تماس شوند:

Grant and Services Contract Management Unit (GCMU)

Ministry of Public Health

Kabul, Afghanistan

Phone: (+93) 202301365

Email: info@gcmu-moph.gov.af 

Documents

TOR

داوطلبی های بیشتر

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۲۸ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک ادویه جات و مواد مصرفی طبی مورد ضرورت برنامه ملی کنترول سرطان

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۲۴ کابل
Background image

اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک نان خشک برای مریضان داخل بستر شفاخانه 1000 بستر، مرکز 250 بستر و مرکز 100 بستر زنان و اطفال

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک . . .

Back to tenders