بست های ۷ و ۸ مربوطات وزارت

Panah_moph
یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۹ - ۱۱:۴۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

 لیست بست های اعلان شده

شماره اداره مربوطه  عنوان بست بست تعداد بست شروع اعلان ختم اعلان
1 ریاست محترم شفاخانه ملی اتاترک  معتمد نقدی  7 1 1399/5/19 1399/5/30
2 ریاست محترم شفاخانه ملی اتاترک  نلدوان  7 1 1399/5/19 1399/5/30
3 ریاست محترم شفاخانه ملی اتاترک  دریور 7 1 1399/5/19 1399/5/30
4 ریاست شفاخانه استقلال مرکزگرمی کار 7 1 1399/5/19 1399/5/30
5 ریاست شفاخانه استقلال نجار 7 1 1399/5/19 1399/5/30
6 ریاست شفاخانه استقلال معتمدجنسی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
7 ریاست شفاخانه استقلال معتمد نقدی  7 1 1399/5/19 1399/5/30
8 ریاست شفاخانه استقلال کارکن خدماتی صفاکار 8 2 1399/5/19 1399/5/30
9 ریاست شفاخانه استقلال دوبی (رخت شوی ) 8 1 1399/5/19 1399/5/30
10 ریاست شفاخانه استقلال خیاط 7 1 1399/5/19 1399/5/30
11 ریاست شفاخانه استقلال چوکیدار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
12 ریاست شفاخانه استقلال آشپز 7 1 1399/5/19 1399/5/30
13 آمریت بانک خون مرکزی کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
14 آمریت بانک خون مرکزی دوبی (رخت شوی ) 8 1 1399/5/19 1399/5/30
15 آمریت بانک خون مرکزی معتمدجنسی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
16 ریاست شفاخانه وزیر اکبر خان دریور 7 1 1399/5/19 1399/5/30
17 ریاست شفاخانه وزیر اکبر خان چوکیدار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
18 ریاست شفاخانه وزیر اکبر خان کارکن خدماتی صفاکار 8 3 1399/5/19 1399/5/30
19 ریاست شفاخانه وزیر اکبر خان میخانیک 7 1 1399/5/19 1399/5/30
20 ریاست شفاخانه صحت طفل دوبی (رخت شوی ) 8 1 1399/5/19 1399/5/30
21 ریاست شفاخانه صحت طفل کارکن خدماتی صفاکار 8 4 1399/5/19 1399/5/30
22 ریاست شفاخانه صحت طفل تیلفون کار 7 1 1399/5/19 1399/5/30
23 ریاست شفاخانه صحت طفل میخانیک 7 1 1399/5/19 1399/5/30
24 ریاست شفاخانه ملالی زیژنتون خانه سامان 7 1 1399/5/19 1399/5/30
25 ریاست شفاخانه ملالی زیژنتون دوبی (رخت شوی ) 8 1 1399/5/19 1399/5/30
26 ریاست شفاخانه ملالی زیژنتون جنراتورکار 7 1 1399/5/19 1399/5/30
27 ریاست شفاخانه ملالی زیژنتون کارکن خدماتی صفاکار 8 6 1399/5/19 1399/5/30
28 آمریت رادیولوژی چوکیدار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
29 آمریت رادیولوژی کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
30 آمریت رادیولوژی معتمدجنسی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
31 ریاست شفاخانه صدری ابن سینا کارکن خدماتی صفاکار 8 4 1399/5/19 1399/5/30
32 ریاست شفاخانه صدری ابن سینا برقی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
33 ریاست اداری  کارکن خدماتی صفاکار 8 2 1399/5/19 1399/5/30
34 ریاست اداری  دریور 7 2 1399/5/19 1399/5/30
35 ریاست اداری  چوکیدار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
36 ریاست اداری مدیریت ترانسپورت معتمدجنسی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
37 ریاست شفاخانه عاجل ابن سینا  چوکیدار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
38 ریاست شفاخانه عاجل ابن سینا  نجار 7 1 1399/5/19 1399/5/30
39 ریاست طب معالجوی خانه سامان 7 1 1399/5/19 1399/5/30
40 ریاست طب معالجوی کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
41 ریاست طب معالجوی معتمدجنسی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
42 ریاست طب معالجوی باغبان 7 1 1399/5/19 1399/5/30
43 ریاست شفاخانه رابعه بلخی دریور 7 1 1399/5/19 1399/5/30
44 ریاست شفاخانه رابعه بلخی کارکن خدماتی صفاکار 7 1 1399/5/19 1399/5/30
45 ریاست شفاخانه رابعه بلخی خیاط 8 1 1399/5/19 1399/5/30
46 ریاست شفاخانه رابعه بلخی تیلفون کار 7 2 1399/5/19 1399/5/30
47 ریاست شفاخانه جمهوریت  دوبی (رخت شوی ) 8 1 1399/5/19 1399/5/30
48 ریاست شفاخانه جمهوریت  امام مسجد 7 1 1399/5/19 1399/5/30
49 ریاست عمومی طب وقایوی کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
50 ریاست عمومی طب وقایوی خانه سامان 7 1 1399/5/19 1399/5/30
51 ریاست عمومی طب وقایوی نلدوان  7 1 1399/5/19 1399/5/30
52 ریاست عمومی طب وقایوی دریور 7 1 1399/5/19 1399/5/30
53 ریاست شفاخانه افغان جاپان دریور 7 1 1399/5/19 1399/5/30
54 ریاست شفاخانه افغان جاپان کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
55 ریاست شفاخانه احیای مجدد معیوبین کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
56 ریاست شفاخانه احیای مجدد معیوبین نلدوان  7 1 1399/5/19 1399/5/30
57 آمریت پولی کلنیک مرکزی کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
58 آمریت پولی کلنیک مرکزی جنراتورکار 7 1 1399/5/19 1399/5/30
59 ریاست شفاخانه نور آشپز 7 1 1399/5/19 1399/5/30
60 ریاست شفاخانه نور برفی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
61 ریاست قوانین دریور 7 1 1399/5/19 1399/5/30
62 ریاست قوانین کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
63 انستیتوت ملی صحت عامه معتمدجنسی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
64 ریاست عمومی منابع بشری دریور 7 1 1399/5/19 1399/5/30
65 ریاست عمومی منابع بشری کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
66 ریاست صحت باروری خانه سامان 7 1 1399/5/19 1399/5/30
67 ریاست صحت باروری کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
68 آمریت لابراتوار ها کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
69 آمریت لابراتوار ها دریور 7 1 1399/5/19 1399/5/30
70 آمریت حوادث غیرمترقبه دریور 7 1 1399/5/19 1399/5/30
71 شفاخانه 100 بستر دشت برچی چوکیدار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
72 ریاست شفاخانه ستوماتولوژی کارکن خدماتی صفاکار 8 2 1399/5/19 1399/5/30
73 ریاست شفاخانه ستوماتولوژی معتمدجنسی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
74 ریاست عمومی نظارت وسیستم معلوماتی صحی کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
75 ریاست انسیتیوت های علوم صحی خصوصی خانه سامان 7 1 1399/5/19 1399/5/30
76 ریاست تنظیم هماهنگی سکتورخصوصی کارکن خدماتی صفاکار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
77 ریاست شفاخانه انتانی آشپز 7 1 1399/5/19 1399/5/30
78 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی دریور 7 3 1399/5/19 1399/5/30
79 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی نجار 7 1 1399/5/19 1399/5/30
80 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی میخانیک سامان آلات طبی 7 2 1399/5/19 1399/5/30
81 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی میخانیک روغنیات 7 1 1399/5/19 1399/5/30
82 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی میخانیک اگریگات 7 1 1399/5/19 1399/5/30
83 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی میخانیک 7 1 1399/5/19 1399/5/30
84 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی معتمد مواد ساختمانی 7 1 1399/5/19 1399/5/30
85 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی معتمد داغمه جات 7 1 1399/5/19 1399/5/30
86 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی مستری انجن دیزلی 7 2 1399/5/19 1399/5/30
87 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی سیت ساز  7 2 1399/5/19 1399/5/30
88 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی سر میخانیک  7 1 1399/5/19 1399/5/30
89 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی رنگمال موتر 7 1 1399/5/19 1399/5/30
90 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی دریور 7 3 1399/5/19 1399/5/30
91 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی چوکیدار 8 1 1399/5/19 1399/5/30
92 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی بورکار 7 1 1399/5/19 1399/5/30
93 ریاست اداری آمریت ورکشاپ های مرکزی باغبان 7 1 1399/5/19 1399/5/30
94 ریاست مالی و حسابی معتمد نقدی  7 1 1399/5/19 1399/5/30

 

  • فورم خدمات ملکی 

  • قابل یاد آوریت؛ بعد از انتخاب بست، فورم خدمات ملکی را خانه‌پری نموده و به مدیریت اعلانات کاریابی واقع در وزارت صحت عامه تسلیم نمایید.