مدیر ولایتی کنترول امراض زونوزیس (بلخ، کندهار، پکتیا، هرات، کندز، ننگرهار) (Provincial Zoonosis Officer)

superadmin
Sun, Feb 10 2019 4:39 PM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:       مدیر ولایتی کنترول امراض زونوزیس (بلخ، کندهار، پکتیا، هرات، کندز، ننگرهار)

وزارت / اداره :    صحت عامه

موقعیت:             مرکزولایت

ریاست:              صحت عامه  

کود:                  (    )

بست:                 (5) انکشافی

گزارش دهی به:     مدریت عمومی کنترول امراض ساری

تاریخ اعلان:        2019/02/10

تاریخ ختم اعلان:   2019/02/23

هدف وظیفه: اداره و انسجام امورمربوطه به کنترول امراض ساری

مکلفيت ها و مسئوليت های وظيفوی:

 1. تهیه پلان کاری سالانه و تطبیق پروگرام ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس و حصول اطمینان از تطبیق آن در مطابقت با پلان ستراتیژی و پالیسی های موجود وزارت صحت عامه
 2. نظارت حمایتی بر تطبیق پاليسی، ستراتيژی، رهنمود امراض مربوطه ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس در سطح ولایت
 3. پیشبینی مصارف سالانه ادویه، واکسین و لوازم مورد نیاز به امراض مربوطه ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس در سطح ولایت
 4. ایجاد همآهنگی بین سهم گیرنده گان عرضه کننده خدمات کنترول ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس در سطح ولایت  
 5. نظارت ازجمع آوری و تحليل ارقام به سطح ولایت و بازدهی به آمریت پروگرام کنترول امراض ربیس و زونوزیس ریاست کنترول امراض ساری
 6. ارایه پیشنهادات تخنیکی برای بهبود و توسعه پروگرام کنترول ربیس، کانگو، جذام و امراض زونوزیس درسطح ولایت
 7. تهیه و ارایه راپورهای ربعوار و سالانه به آمریت پروگرام کنترول امراض ربیس و زونوزیس
 8. بازدید های نظارتی از مراکز صحی مجموعه خدمات صحی اساسی و مجموعه خدمات صحی شفاخانوی به شکل ربعوار با استفاده از چک لست نظارتی ملی 
 9. تعقیب و پیگیری ارسال راپور های اداره سیستم معلومات صحی به آمریت پروگرام کنترول امراض ربیس و زونوزیس
 10. سهم گیری فعال در ارسال مینوت جلسات هماهنگی صحی ولایتی و دایر نمودن جلسات کمیته زونوزیس به آمریت پروگرام کنترول امراض ربیس و زونوزیس
 11. منحیث عضو تیم بهبود کیفیت ولایتی اشتراک فعال درپلان گذاری، ارزیابی ها، ارتقا ظرفیت خودی و کارمندان مراکز صحی، سهمگیری در تدویر جلسات فراگیری، اشتراک درمجالس تیم های بهبود کیفیت، ولایت مربوطه
 12. مسئولیت های مشخص در ارتباط به بهبود کیفیت ساحه تخنیکی مربوطه خویش (ستندرد ها و شاخص های نتیجه کنترول امراض  ربیس، جذام و زونوزیس)
 13. سهم فعال درعرضه خدمات به شکل مریض محوری تطبیق منشور حقوق مریضان، اطمینان از مصونیت مریض، بهبود مراقبت های صحی برای رضایت مریض، در نظر گرفتن اخلاق طبابت در تمامی حالات.
 14. انجام ساير وظايف مرتبط به وظيفه كه از طرف مسؤل ولایتی کنترول امراض ساری و یا از مرکز به وي سپرده ميشود.
 15. اشتراک در بررسی از حمل وقوع و اوتبریک های از مختلف ساحات ولایات

مواصفات:

 1. درجه تحصیل:  داکتر طب  
 2. تجارب لازمه: داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری در حصه منجمنت مرتبط به وظیفه
 3. داشتن مهارت در لسان انگلیسی و برنامه های  کمپیوتر (Word,Powerpoint,Excell)MS ارجحیت دارد
 4. مهارت های دیگر: تسلط کامل به لسان های ملی
 5. داشتن توانائي سفر به تمام ولسوالي هاي ولايت و شرکت در سيمينار ها و وركشاپ ها درمرکز

نوت: لطف نموده ولایات مورد نطر خویش را در عنوان ایمیل مشخص نمایید.

Submission Guideline:

Submission Guide line: (I) Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hardcopy submissions.
2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma
ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education 
ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries
ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education
ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education 
B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

(II)
• Electronic applications will be sent to: sub e-mail 
• Hard copies will be sent to: HR Container, Second floor, at the Ministry of Public Health, Great Masoud Square Kabul Afghanistan.
• The Contact Person at Human Resources is: Mr. Mojib Rahimi, HR Officer, MoPH-GD HR.

Phone number: +93-(0)-700991056

Note:
Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (Mr. Mojib Rahimi ) for confirmation.
• No CVs will be accepted after the closing date.
• Any persuade will be threat as disqualification.
• Candidate who applies for the same position in last six months and was unsuccessful (Obtained less than 60% marks), will not be short listed.
• Fraudulent documents and or fraudulent claims in CVs and or documents will result in disqualification at any stage of the recruitment process.
Instruction for test and interview:
The test and interview will be taken from the following references:
1.strategy and policy of Ministry of Public Heath All MOPH and HR Regulation Book 
2.Strategy of CDCD 
3. strategy Of Zoonotic Diseases 
4. Strategy of Rabies
5.Management Book of Noormal (Institute of Ghazanfar ) BPHS /EPHS and SEHAT MANDI Documents

Submission Email: gdhr.moph2018@gmail.com