اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد تقسیم اوقات دفاع مونوگراف سال 1399

Panah_moph

بر اساس هدايت رهبري وزارت صحت عامه، قرار است رياست اكمال تخصص، امتحان دفاع مونوگراف افرادي را كه نام هاي شان در لست زير درج گرديده است سر از تاريخ ١/٩/١٣٩٩ آغاز نمايد.

بنا اين رياست از تمام افرادي كه در اين لست شامل اند خواهشمند است تا براي سپري نمودن امتحان شان در تاريخ هاي ذكر شده حاضر شوند.

نام و مشخصات تمام داوطلبان در لست زير ذكر شده است.