اطلاعیه ریاست اکمال تخصص در مورد یک بست کمبود در ولایت ننگرهار

Panah_moph

ریاست اکمال تخصص بر طبق فیصله کمیته رهبری امتحان انترنس  و احکام مقام محترم وزارت (1) بست شفاخانه تخصصی حوزوی ننگرهاررا برای متقاضیان امتحان انترنس سال 1399 مجدداً به اعلان میسپارد.

شماره

رشته

شفاخانه

تعداد بست ها

  1.  

جراحی اعصاب

حوزوی ننگرهار

یک بست

 

متقاضیان محترم از رشته مربوطه و دسپلین مربوطه که امتحان انترنس سال 1399را سپری نموده اند و نمره معیاری دارند میتوانند درخواست های خویش را الی تاریخ 1399/10/14 به ریاست اکمال تخصص تقدیم دارند .  

بر طبق فیصله کمیته رهبری امتحان به کاندیدان رشته مربوطه ارجحیت داده میشود.

قابل تذکر است مطابق فیصله کمیته رهبری امتحان انترنس سال 1399 ترینی های معرفی شده مراکز تخصصی به هیچ وجه تبدیل و خدمتی معرفی شده نمیتوانند.