متخصص انستیزی قلبی  

akbari_admin
Sat, Dec 03 2022 1:35 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل - افغانستان

عنوان وظیفه:

متخصص انستیزی قلبی  

بست:

4

وزارت یا اداره:

وزارت صحت عامه

بخش مربوطه:

وارد جراحی قلبی اطفال- شفاخانه صحت طفل اندراگاندی

موقعیت پست:

مرکز 

تعداد پست:

1

گزارشده به:

شف وارد  

گزارش گیراز:

تیم انستیزی وارد

کد:

411-18-10-37

تاریخ بازنگری:

 

هدف وظیفه: عرضه خدمات باکیفیت انستیزی برای مریضان که بالایشان شان عملیات جراحی قلبی و صدری اطفال و نوزادان انجام داده میشود.

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. سهم گیری فعال در راپور صبحانه و اجرای پروسیجر های ذیربط انستیزی قلبی و صدری داده میشود.
 2. اجرای Consultation های مربوط انستیزی برای مریضان داخل بستر، نوکريوالی 24 ساعته مطابق به جدول تهيه شده درشفاخانه و اجرای ویزیت های عاجل غیر مترقبه.
 3. ارزیابی کارکرد های دوکتوران وپرسونل و ارائه مشوره های لازم درمراقبت از مریضان قبل و بعد ازانستیزی درریکوری و ICU.
 4. سهم گیری درتهیه وترتیب تقسیم اوقات برای معاینه مریضان عملیاتی و اشتراک در برنامه های آموزشی در داخل و یا خارج از کشور.
 5. حمایت لازم مسلکی از پرسونل بخش تکنیشن انستیزی جراحی قلبی و صدری و حصول اطمینان از بهبود اجراآت انیستزی.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده.
 2. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 3. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. همکاری وهماهنگی با بخش تکنیشن انستیزی جراحی قلبی وصدری وسایر بخش های ذیربط.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس (داکتر طب (MD)  وسند تخصص انستیزی اطفال و نوزادان به خصوص متخصص  در انستیزی جراحی قلبی ویا صدری) وبه درجات بلندترتحصیلی ارجحیت داده می ‌شود.

تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه.

مهارت‌های لازم:

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی؛
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه ‌های مرتبط به وظیفه و داشتن مهارت در اجرای معیاینات ایکو قلبی.

 

 

رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  می توانید فورم هارد کاپی را از مدیریت عمومی اعلانات کاریابی ریاست عمومی منابع بشری واقع چهارهی صحت عامه از تاریخ نشر اعلان الی هفت یوم کاری  بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به این مدیریت تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های www.acbar.org  وwww.Jobs.af، نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.