اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50 بستر معتادین خوشحال خان

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{وزارت صحت عامه } از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی { کرایه گیری یک دربند تعمیر برای مرکز 50 بستر معتادین خوشحال خان تحت ریفرینس نمبر MOPH/DDR/1400/NCB/-003 اشتراک نموده و نقل سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان  در حافظه یا فلش دسک از مدیریت عمومی پذیرش وزارت صحت عامه ویا ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده , آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته ، ازتاریخ نشراعلان الی ساعت {01:30 بعد از ظهر روز سه شنبه تاریخ18/09/1399} به اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات واقع دهن دروازه دست راست، تعمیر یک منزله جوار آرشیف تدارکات وزارت صحت عامه چهاراهی شهید احمد شاه مسعود, کابل، افغانستان ارائه نمایند، آفرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر  بصورت {تضمین بانکی به مبلغ 33,000 سی و سه هزارافغانی } بوده و جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه  تاریخ 18/09/1399 ساعت 01:30 بعد از ظهردر اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات دهن دروازه دست راست، تعمیر یک منزله جوار آرشیف تدارکات وزارت صحت عامه چهاراهی شهید احمد شاه مسعود, کابل، افغانستان وزارت صحت عامه تدویر میگردد.

Documents

شرطنامه تعمیر 50 بستر معتادین خوشحال خان