اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک 13 قلم تکه باب شفاخانه استقلال

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ریفرنس نمبر: (MOPH/EH/NCB/1400/G06)

ریاست شفاخانه استقلال از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک 13 قلم تکه باب مورد نیاز شفاخانه بابت سال مالی 1400 اشتراک نموده و کاپی شرطنامه مربوط را در فلش دیسک و یا از ویب سایت های(WWW.MOPH.GOV.AF ,WWW.NPA.GOV.AF) بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت(03:00 بعد از ظهر) روز( سه شنبه) مورخ ( 18/09/1399) به شفاخانه استقلال واقع( سه راهی علاوالدین، سرک عمومی دارالامان)ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد. 

تضمین آفر بصورت (تضمین بانکی) مبلغ (75000) ( هفتاد و پنج هزار افغانی) بوده و جلسه آفرگشایی بروز(چهار شنبه) مورخ(19/09/1399) ساعت( 01:00 بعد از ظهر) در اطاق کنفرانس شفاخانه استقلال تدویر می گردد.

Documents

شرطنامه تکه باب شفاخانه استقلال