اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک فلم های اکسری و مایع فلم شویی شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{ریاست شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارک فلم های اکسری و مایع فلم شویی) تحت ریفرنس نمبر {MOPH/WAKH/NCB/1400/G011} اشتراک نموده و یک نقل کاپی از  شرطنامه مربوط را از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان  بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  3:00 ) بعد از ظهر روز { سه شنبه} مؤرخ {7/11/1399} به {شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان } تسلیم نمایند .

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی} به مبلغ59850 {پنجاه نو هزارو هشتصدو پنجاه  افغانی} بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ 8/11/1399  روز چهارشنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر { در اطاق کنفرانس روم شفاخانه وزیرمحمد اکبرخان } تدویر میگــــــــــــــــــــــــردد.

Documents

شرطنامه فلم های اکسری 1400