اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک یازده قلم (تکه باب) مورد ضرورت شفاخانه ملی اطفال اتاترک برای سال مالی 1400

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

ریفرنس نمبر: MOPH/ATNHC/NCB/1400/G04

شفاخانه ملی اطفال اتاترک ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی}تهیه وتدارک یازده قلم تکه باب} اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی روز}یکشنبه {تاریخ}۲/۳/۱۴۰۰{ساعت دو بجه بعد از ظهربه }مدیریت قراردادها{ واقع }شفاخانه ملی اطفال اتاترک – بلاک C – منزل دوم { ا رایه نمایند، آفرهای دریافت شده داخل صندوق نگهداری آفرها جابجا گردیده وتوسط هیت موظف مهرولاک می شود، آفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت}ضمانت بانکی{ مبلغ}۷۰۰۰۰ هفتاد هزار افغانی{بوده وجلسه آفرگشایی به روز}دوشنبه مورخ ۳/۳/۱۴۰۰{ساعت}ده بجه قبل ازظهر{در}شفاخانه ملی اطفال اتاترک – بلاک C – منزل سوم اطاق کنفرانس {تدویر می گردد.