پالیسۍ

شمیره پالیسۍ د ډاونلوډ لینکونه
1 پالیسی استفاده اجباری ماسک در مقابل بیماری کووید-۱۹ در افغانستان برای دانلود اینجا کلیک کنید
2 پالیسی طرح استقامت دهی راهبرد های مبارزه علیه همه گیری ویروس کووید-۱۹ در افغانستان برای دانلود اینجا کلیک کنید
3 پالیسی محافظت و حمایت ازکارکنان صحی در زمان پاندیمی ویروس کرونا افغانستان برای دانلود اینجا کلیک کنید
4 پالیسی حمایت صحت روانی و روانی اجتماعی در پاسخ به شیوع کووید-۱۹ در افغانستان برای دانلود اینجا کلیک کنید
5 پالیسی توجیه آزمایش کووید-۱۹ در افغانستان برای دانلود اینجا کلیک کنید