عکسونه او ویډیوګانې

کنفرانس خبری مشترک وزارت صحت عامه، سازمان صحی جهان و یونیسف مورخ ۱۵ ثور ۱۳۹۹

کنفرانس خبری سخنگوی وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۴ ثور ۱۳۹۹

د کورونا ویروس په اړه د حاجی عبدالرحمان جامع جومات خطیب؛ مولوی عبدالسلام عابد

پیام داکتر میر سلام‌الدن حکیم؛ مشاور وزارت صحت عامه در مورد ویروس کرونا

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۳ ثور ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۲ثور ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۱ ثور ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۹ ثور ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۶ ثور ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۳ ثور ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۲ ثور ۱۳۹۹

گفتگوی داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در شبکۀ تلویزیونی ملی پیرامون ویروس کرونا

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۳۱ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۲۸ حمل ۱۳۹۹

کنفرانس خبری وزارت صحت عامه - "آخرین جزئیات در مورد ویروس کرونا" مورخ ۲۵ حمل ۱۳۹۹

Pagination