اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک کارت های مصرفی موبایل مورد ضرورت پروژه گلوبل فند

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک کارت های مصرفی موبایل مورد ضرورت پروژه گلوبل فند با نمبر تشخیصیه (MOPH/AC&HSS/GFCU/NCB/1399/NCS02) را به شرکت مرتضی محبوبی محل اصلی تجارت کابل به قیمت مجموعی مبلغ ( 1,209,600 یک میلیون و دو صد و نه هزار و ششصد افغانی ) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.