اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد انتقال به شمول بیمه ادویه و مواد لابراتواری ضد توبرکلوز به 34 ولایت کشور

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد انتقال به شمول بیمه ادویه و مواد لابراتواری ضد توبرکلوز به 34 ولایت کشور با نمبر تشخیصیه (MOPH/AC&HSS/GFCU/NCB/NCS01/1399) را به شرکت خدمات لوژستیکی سباوون کمال دارنده جواز نمبر ( 44844 )  محل اصلی تجارت شهرک مامورین، میدان شهر، وردک به قیمت مجموعی مبــــــــــــلغ ( 3,622,640 سه میلیون و ششصد و بیست و دو هزار و ششصد و چهل افغانی ) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.