اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارکات 27 قلم مواد تنظیفاتی شفاخانه صحت روانی

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

{ریاست شفاخانه صحت روانی} ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (تهیه و تدارکات 27 قلم مواد تنظیفاتی تحت ریفرنس نمبر MOHP/MHH/NCB/1400/G05 اشتراک نموده ونقل سکن شده و سافت شرطنامه مربوط را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از }مدیریت خدمات  .....} و یا از ویب سایت اداره محترم تدارکات ملی www.npa.gov.af بدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت (  10:00 قبل از ظهر ) روز {یکشنبه } مؤرخ {..30../..30.../.1400} به { شفاخانه صحت روانی  } واقع در {کارته 3 سه راهی علاوه  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت { تضمین بانکی} به مبلغ {60000} افغانی  بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ 31/3 /1400  روزدوشنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر { آدرس کارته سه سه راهی علاوه الدین درمدیریت عمومی ادارای} تدویر می گردد.