رئیس شفاخانه  (کرونا )

Panah_moph
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۶:۱۴

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

جمهوری اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

عنوان وظیفه     : رئیس شفاخانه  (کرونا ) 

وزارت /اداره    : وزارت صحت عامه

موقعیت           : مربوطات وزارت صحت عامه، کابل

ریاست            : منابع بشری

جنس                : ذکور و اناث

تعداد بست         : سه پست

گزارش به       : ریاست شفاخانه های تخصصی و ثالثی

گزارش از       : کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ اعلان :7/6/2021

تاریخ ختم  : 8/6/2021

پس منظر:

افزایش میزان دسترسی به خدمات صحی، بهبود کیفیت خدمات صحی اساسی و ایجاد کارآیی در نظام صحی افغانستان به خاطر تحقق اهداف انکشاف پایدار.

هدف وظيفه:   رهبری و مدیریت فعالیت های شفاخانه در مطابقت با پالیسی و استراتیژی وزارت صحت عامه جهت عرضه خدمات صحی.

مکلفیت ها ومسئولیت های وظیفوی :

وظایف تخصصی بست:

 • مدیریت، رهبری، نظارت و حمایت از امور مسلکی و اداری شفاخانه؛
 • حصول اطمینان از انجام امور مربوط شفاخانه طبق پالیسی، استراتیژی، رهنمودها و پروتوکول های وزارت صحت عامه؛
 • اطمینان از قبول مریضان رجعت داده شده توسط شفاخانه ها و رجعت مریضان نیازمند جهت تداوی و یا تعقیب تداوی به قدمه های دیگر؛
 • حصول اطمینان از تطبیق استندرد های وقایه انتان و استندرد های اداری در شفاخانه؛
 • طرح و ترتیب پلان پاسخدهی به واقعات کتلوی عاجل و غیر مترقبه مطابق به پلان استراتیژیک وزارت صحت عامه.

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 • تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛
 • مدیریت پروسه تهیه پلان تدارکاتی سالانه شفاخانه و حصول اطمینان ازانجام پروسه شفاف تدارکات در خریداری ها و قرار داد ها؛
 • رهبری مجالس تیم مدیریتی شفاخانه مطابق طرزالعمل جهت بهبود فعالیت های یومیه شفاخانه؛
 • تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری ریاست شفاخانه؛
 • تحقق اهداف وبرنامه های استراتیژی صلح وانکشاف ملی افغانستان واستراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
 • رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها وشهر وندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات وپالیسی اداره مربوطه؛
 • حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
 • ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت؛
 • رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
 • ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای مقام وزارت بمنظور مطلع ساختن ازپیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش های مربوطه؛
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود؛

 

وظایف هماهنگی بست:

 • حصول اطمینان از ایجاد و فعالیت مؤثر کمیته ها و بوردهای مختلف شفاخانه (بورد مردمی، بورد مدیریتی، کمیته تدارکات و خریداری، کمیته بهبود کیفیت، کمیته وقایه انتان، کمیته دوایی و تداوی، کمیته بررسی واقعات فوتی، کمیته معلومات صحی و کمیته پاسخدهی به واقعات کتلوی عاجل و غیر مترقبه).

مواصفات:

 • رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: داکتر طب (MD) و یا سایر رشته های مرتبط، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 • تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور طبی و یا مدیریت صحت عامه و یاسایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛
 • مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)
 • مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛
 • مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

رهنمود برای ارسال درخواستی (CV) و اسناد :

اشخاص واجد شرایط می توانند اسناد خویش را بطور سافت کاپی که شامل سی وی می باشد الی ختم تاریخ اعلان به ایمیل آدرس mophcovid06@gmail.com ارسال نمایند.

قابل تذکر می باشد که در عنوان ایمیل خویش بست مورد نظر خویش را ذکر نماید.

جهت معلومات بیشتر به شماره ذیل تماس گرفته می توانید .

0202312422