متخصص جراحی  

akbari_admin
یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۱ - ۱۲:۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل افغانستان

امارت اسلامی افغانستان

وزارت صحت عامه

ریاست عمومی منابع بشری

تاریخ اعلان اول ۲۱/۸/۱۴۰۲

به اطلاع تمام واجدین محترم شرایط رسانیده میشود که وزارت صحت عامه بتعداد (۲) متخصص جراحی مربو طات ریاست شفاخانه ملالی زیژنتون مرکز را با شرایط ذیل استخدام مینماید.

 

عنوان وظیفه:                  متخصص جراحی  

وزارت ویااداره:               صحت عامه

موقعیت:                         کابل شهرآرا

ریاست:                          ریاست شفاخانه ملالی

کود :                             ۴۵۳،۴۵۴

بست:                             4

گزارش به:                      شف مربوطه 

گزارش از:                      ندارد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدف وظیفه:

سهم گیری در عرضه خدمات نسائی ولادی باکیفیت و تسیهل فراهم آوری تریننگ برای دوکتوران تحت  پروگرام تریننگ.

مکلفیت ومسؤلیت های وظیفوی:

 1. سهم گیری فعال در راپورهای صبحانه  وویزت ها وویزیت عمومی جهت بهبود عرضه خدمات نسائی ولادی وارتقأ ظرفیت دوکتوران شامل پروگرام تخصص.
 2. آموزش دوکتوران شامل پروگرام تریننگ وحل مشکلات علمی و تخنیکی آنها.
 3. اجرای نوکریوالی 24 ساعته مطابق به جدول تهیه شده از طرف شف سرویس.
 4. تدویر کنفرانس های علمی برای دوکتوران شامل پروگرام تخصص وسهم گیری فعال ورهنمائی کنفرانس های علمی که ازطرف ترینی ها ارائه میگردد.
 5. اجرای پروسیجر های جدید( عملیاتی )تخصصی نسائی ولادی مطابق به لوایح ومقررات اکمال تخصص.
 6. درمشوره با شف سرویس اجرای Consultation های که از سایر بخش های داخل شفاخانه ویا سایر شفا خانه ها راجع میگردد.
 7. تهیه پیشنویس کریکولوم درسی وسهم گیری فعال درتطبیق آن به منظور آموزش بهتر دوکتوران شامل پروگرام تریننگ.
 8. فراهم آوری تسهیلات درانتخاب و تهیه مونوگراف برای دوکتوران شامل پروگرام تریننگ.
 9. ارتقأ متداوم سطح دانش علمی ومسلکی خودش مطابق به رتبه علمی موجوده.
 10. ارزیابی از کار کردهای دوکتوران شامل پروگرام تریننگ وپیشنهاد  فید بک لازمی .

مواصفات :                                                                                                                                      

 1. حد اقل لیسانس فارغ یکی ازفاکولته های شناخته شده طبی داخل ویا خارجی ازکشورباشد
 2. معیارات مندرج لایحه مقررات پروگرام اکمال تخصص را تکمیل نموده بتواند
 3. به لسان انگلیسی بلدیت داشته باشد
 4. دسترسی به کمپیوتر داشته باشد  

         رهنمود برای اخذ و تسلیمی درخواست  ها:

اشخاص واجد شرایط نکات ذیل را جدا مراعات کنید در غیر آن شارلست نخواهد گردید.

۱ -  کاپی از تذکره یا پاسپورت.

۲-  کاپی سند فراغت مطابق مواصفات بست متذکره باشد و در صورتی که سند تحصیلی خارج از کشور داشته باشید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد.

۳-  کاپی خلص سوانح جدید که بیشتر از شش ماه گذشته باشد مدار اعتبار نیست .

۴-  شما می توانید فورم هارد کاپی را از وزارت صحت عامه واقع چهاراهی صحت عامه وزیر محمداکبرخان الی ده یوم کاری بدست  آورده بعد از تکمیل همرا با ضمایم فوق الذکر دوباره به قبل از ختم اعلان تسلیم نماید.

۵- زمان مراجعه کاپی تذکره، خلص سوانح، یک قطعه عکس و اسناد تحصیلی خویش را مطابق به مواصفات بست اعلان شده با خود داشته باشید.

۶-  درصورت ضرورت به شماره تيلفون (0202312422) داخل تماس گردیده حل مطلب نمائید.

نوت :  شما میتوانید اعلانات کاریابی ما را  در ویب سایت های وwww.Jobs.af، وزارت صحت عامه وکمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی  نیزمشاهده نمایید .

توجه: اداره خدمات ملکي متعلق به تمام مردم افغانستان بوده  انتخاب کانديدان بر اصل شايستگي و لياقت صورت ميگيرد نه بر اساس مسايل قومي، نژادي، مذهبي سياسي ،همه اقشار مخصوصاً زنان با استعداد ميتوانند دراين پروسه رقابتي اشتراک فعال نمايند. هنگام مراجعه يک قطعه فوتو ، کاپی تذکره و کاپي اسناد تحصيلي خويش را همراه داشته باشند.