اعلان تدارکاتی؛ اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک تیل و روغنیات مورد ضرورت شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین مواد مخدر، 100 بستر مواد مخدر زنان واطفال و دفتر مرکزی برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در نظر دارد، قرارداد تهیه و تدارک تیل و روغنیات مورد ضرورت شفاخانه 1000 بستر تداوی معتادین مواد مخدر، 100 بستر مواد مخدر زنان واطفال و دفتر مرکزی برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر با نمبر تشخیصیه (MOPH/DDR/CRO/G-NCB-001) را به شـرکت ببرک امیری لمیتد دارنده جواز نمبر (0101-19238) محل اصلی تجارت سرک 2 لب جر خیرخانه کوچه دانش به قیمت مجموعی مبلغ (6,293,435 شش میلیون و دو صد و نود سه هزار چهار صد و سی و پنج افغانی) اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه واقع چهاراهی شهید احمد شاه مسعود وزیر اکبر خان، کابل افغانستان وفق حکم ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.