اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی ترجمه مواد آموزشی نصاب درسی برای برنامه مشاورین اجتماعی صحت از لسان انگلیسی به لسان های پشتو و دری

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/NCB/GF-HSS/98/NCS03

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ترجمه مواد آموزشی نصاب درسی برای برنامه مشاورین اجتماعی صحت از لسان انگلیسی به لسانهای پشتو و دری اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از نماینده ریاست تدارکات در مدیریت پذیریش وزارت صحت عامه ویا از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت10:00 قبل از ظهر روز سه شنبه تاریخ 11/سرطان/1398 به اطاق آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات واقع دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی مبلغ75,000 هفتاد و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشایی بروز سه شنبه 11/سرطان/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات دهن دروازه، دست راست، تعمیر یک منزله آرشیف ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان تدویر می گردد.