اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 283 قلم اجناس اورتوپیدی و فیزیوتراپی برای سال مالی 1398

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

دارای نمبر تشخیصیه: NPA/MOPH/98/G-2627/NCB

اداره تدارکات ملی ( NPA) به نماینده گی از وزارت محترم صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 283 قلم اجناس اورتوپیدی و فیزیوتراپی برای سال مالی 1398  NPA/MOPH/98/G-2627/NCB اشتراک نموده، شرطنامه را از ویب سایت {www.ageops.net} و یا در حافظه یا فلش میموری از {ریاست تحلیل پروژ ها و انکشاف برنامه ها اداره تدارکات ملی} بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات  طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت {10:00 قبل از ظهر} روز { دو شنبه} تاریخ {4 سنبله 1398 } به {صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی - اداره تدارکات ملی} واقع { ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری،اداره تدارکات ملی، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی - کابل، افغانستان}  ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت بانک گرنتی حاوی مبلغ 700,000 هفت صد هزار افغانی ارایه گردد.

جلسه آفرگشایی به روز {دو شنبه} تاریخ {4 سنبله 1398} ساعت {10:00 قبل از ظهر} در {ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره تدارکات ملی، صالون کنفرانس ها، منزل اول تعمیر اداره تدارکات ملی- کابل، افغانستان} تدویر می گردد.

آدرس: صالون کنفرانس های اداره تدارکات ملی، اداره تدارکات ملی،  ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، پشتونستان وات، کابل-افغانستان

شخص ارتباطی: گل محمد یعقوبی

شماره تماس: 0202147554

آدرس الکترونیکی: به  gulmohammad.yaqubi@npa.gov.af  کاپی  aziz.obaidi@aop.gov.af

نوت: جلسه قبل از داوطلبی مؤرخ 24 اسد 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در مقر اداره تدارکات ملی، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه ها،  پشتونستان وات، ناحیه دوم، کابل – افغانستان.