اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک مواد اعاشوی شامل گوشت، میوه، نان خشک، ترکاری، حبوبات و گاز مایع شفاخانه 300 بستر معتادین مواد مخدر جنگلک

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوتنامه داوطلبی: MOPH/DDR/CRO/G-NCB-015

ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک مواد اعاشوی شامل گوشت , میوه , نان خشک , ترکاری , حبوبات و گاز مایع شــــــــــــــفاخانه 300 بستر معتـــــــــادین مواد مــــــخدر جنگلک اشتراک نموده و سافت شرطنامه مربوطه را طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از نماینده ریاست تدارکات در مدیریت پذیریش وزارت صحت عامه  ویا از ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 01:00 بعد از ظهر روز سه شنبه تاریخ 05/سنبله/ 1398 به اطاق آفرگشایی ریاست تهیه و تدارکات در تعمیر یک منزله دست راست جوار تعمیر ریاست اداری وزارت صحت عامه واقع چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر به صورت تضمین بانکی مبلغ 100,000 یکصد هزار افغانی بوده وجلسه آفرگشایی به روز سه شنبه 05/سنبله/1398 ساعت 01:00 بعد از ظهر در اطاق آفرگشایی در تعمیر یک منزله دست راست جوار تعمیر ریاست اداری وزارت صحت عامه واقع چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان تدویر می گردد.