اعلان تدارکاتی؛ دعوت به داوطلبی تهیه و تدارک (11) قلم ملزمات طبی ضرورت ریاست تصدی فارمسی

Panah_moph

Publish Date

Closing Date

Location کابل

AFG/MOPH/PE/NCB/L1/1398 :شماره شناسایی

ریاست تصدی فارمسی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی باز داخلی  تهیه وتدارک (11) قلم ملزمات طبی اشتراک نموده سافت شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش میموری ازمدیریت عمومی تدارکات ریاست تصدی فارمسی ، ویبسایت وزارت صحت عامه ویا از ویبسایت تدارکات ملی WWW.npa.gov.af بدست آورده وآفرهای سر بسته خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه به یکی از لسان های رسمی کشور به شکل کمپیوتری خانه پری نموده و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات عامه از تاریخ نشر اعلان الی مدت (21) روز به شکل چاپی و سربسته به مدیریت عمومی تدارکات تصدی فارمسی ارایه نمایند .

    توزیع شرطنامه معیاری داوطلبی به شکل سافت از تاریخ نشر اعلان آغاز گردیده وتسلیمی آفرها الی ساعت (10) قبل از ظهر در روز آفرگشایی که (21) روز بعد از نشراعلان آخرین معیاد ضرب العجل میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده وانترنتی پذیرفته نمیشود .

    تضمین آفــــــر بصورت {تضمین بانکی} مبلغ  180000 (یک صد و هشتاد هزار افغانی) بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ {3/سنبله/1398} روز {یکشنبه} ساعت 10:00 قبل از ظهر در مقر ریاست تصدی فارمسی منزل اول تعمیر مقام ریاست مقابل لیسه آریانا افغان ترک تدویر می یابد.

آدرس: مسجد شاه دوشمشیره (ع)، مقابل لیسه آریانا افغان ترک، ریاست تصدی فارمسی، مدیریت عمومی تدارکات

Email: Peafg.ivs@gamil.Com

Office Phone number: +93(020)2103440