دفتر سمع شکایات صحی

# راه های تماس مشخصات
1 شماره تماس 0202302335
2 واتس‌اپ و وایبر 0777192863
3 نشانی الکترونیکی hco@moph.gov.af
4 صفحۀ فسبوک دفتر سمع شکایات صحی وزارت صحت عامه