ریاست اکمال تخصص

زنده گی نامه مختصر دوکتور احمد فرشید محمدی

رئیس اکمال تخصص وزارت صحت عامه

 

دوکتور احمد فرشید محمدی فرزند الحاج عبدالستار محمدی در یک خانواده متدین، علم دوست و شهید پرور در شهر فیض آباد ولایت بدخشان متولد گردیده است. ایشان تعلیمات مکتب را در لیسه عالی بهارستان به پایان رسانیده و بعد از فراغت از مکتب با اخذ نمره عالی شامل رشته طب معالجوی پوهنتون علوم طبی کابل گردیده است.

بعد از فراغت از پوهنحی طب معالجوی پوهنتون علوم طبی کابل پس از سپری نمودن امتحان رقابتی شامل برنامه اکمال تخصص وزرات تحصیلات عالی شده و در رشته جراحی مغز و اعصاب از شفاخانه کادری علی آباد موفقانه تخصص خویش را  تکمیل نموده است. قابل ذکر است که دوکتور محمدی با اخذ نمره عالی در امتحان رقابتی شامل برنامه ماستری صحت عامه پوهنتون علوم طبی کابل شده و در سال 1398 موفقانه سند ماستری خویش را نیز به دست آورده است.

دوکتور محمدی در نهاد های مختلف ملی و بین المللی ایفای وظیفه نموده که بطور نمونه میتوان از نقش وی به عنوان متخصص آموزش و ارتقای ظرفیت در پروژه ICU وزارت صحت عامه، مسئول برنامه های آموزشی صحی نهاد حرکت بسوی انکشاف، معاون مسلکی یکی از شفاخانه های خصوصی و همکار و فعال فرهنگی و اجتماعی در نهاد های مختلف مدنی و جوانان یاد آور شد.

دوکتور محمدی در بخش های کلینیکی و مدیریتی دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت را سپری نموده که می توان از برنامه های آموزشی مانند:

  1. Specialized training program in health care management in India
  2. Advanced project management and leadership program
  3. Capacity building workshop on environmental health
  4. Advanced Cardiac life support program
  5. Primary and Emergency health care
  6. Research methodology

را یاد آوری نمود.

به همین ترتیب دوکتور محمدی در چندین مرکز تحصیلات عالی طبی در اوقات فراغت خویش مصروف تدریس و و خدمت به جوانان کشور بوده است که در این جریان مقالات علمی تحقیقی ذیل را نیز تحریر نموده است:

  1. The Characteristics and Clinical aspect of spinal cord injury patients undergoing surgery in

Ali Abad Teaching Hospital from Sep 2016 – Sep 2018.

  1. Descriptive study of Head injury secondary complications in Ali Abad Teaching Hospital from

Sep 2018 – Mar 2019.

  1. Eating Behavior and control of obesity among children under 5 using theories of health

behavior model.

 

دوکتور محمدی اخیرا بعد از سپری نمودن امتحان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان از طریق رقابت آزاد با اخذ نمره اول کاندید موفق بست ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان شناخته شده و بعد از منظوری پیشنهاد شان از طرف رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان رسما به صفت رئیس اکمال تخصص وزارت صحت عامه به تاریخ آغاز بکار نمود.