اطلاعیه امتحان التراسوند ریاست اکمال تخصص

akbari_admin

قرار بود امتحان التراسوند این ریاست، در ماه حوت سال جاری(1401) اخذ گردد؛ اما به نسبت تغییرات در کریکولم درسی و لایحه التراسوند، این امتحان الی امر ثانی معطل قرار داده شد.

بناءً از متقاضیان محترم تقاضا می گردد تا با مراجعه خویش به این ریاست، باعث ضیاع وقت خویش و مزاحمت به این ریاست نشوند.

ریاست اکمال تخصص

24/10/1401

21/06/1444