تقسیم اوقات دفاع مونوگراف دوکتوران سال 1399 و 1400 ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه که در سال 1401 دفاع می نمایند

akbari_admin
شماره اسم  ولد رشته  شفاخانه  موضوع مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۱ رخشانه نظر محمدجان نسایی ولادی ملالی واقعات کمخونی های بعد از عملیات های ولادی شنبه 15/11/1401  
۲ آرزو حبیبی محبوب الرحمان نسایی ولادی ملالی میزان واقعات تاخر رشد داخل رحمی شنبه 15/11/1401  
۳ مهناز امیری محمد گل نسایی ولادی رابعه بلخی واقعات Anexal mass توام با حمل  شنبه 15/11/1401  
۴ مجیب الرحمان امین محمد علم جراحی عمومی 400 بستر واقعات مریضان اپندسیت حاد شنبه 15/11/1401  
۵ میرویس محمد عثمان جراحی عمومی استقلال واقعات هیموروئید شنبه 15/11/1401  
۶ جاوید نورزی جاجی طورخان جراحی عمومی استقلال واقعات اختلاطات مقدم بعد از عملیات فتق مغبنی شنبه 15/11/1401  
۷ محمد مشتاق محمد رفیق داخله اطفال 102 بستر خیرخانه واقعات برانشیولیت حاد یکشنبه 16/11/1401  
۸ قربان ابراهیمی محمد ابراهیم داخله اطفال 102 بستر خیرخانه واقعات Birth Asphyxia نزد نوزاد اطفال کم وزن ( L B W) یکشنبه 16/11/1401  
۹ شمس الرحمان احمد گل داخله اطفال حوزوی ننگرهار واقعات کمبود فقر آهن در اطفال یک ماه الی 5 سال یکشنبه 16/11/1401  
۱۰ سحر نیکزاد غلام سعید جلدی حوزوی هرات واقعات Lichen Planus یکشنبه 16/11/1401  
۱۱ مسعوده روضه باغی عبدالوهاب جلدی حوزوی هرات میزان واقعات زگیل های ناحیه تناسلی در خانم های  یکشنبه 16/11/1401  
۱۲ عبدالولی اعتماد عبدالباری جلدی حوزوی قندهار واقعات Acne یکشنبه 16/11/1401  
۱۳ آرزو وزیری محمدحسن نسایی ولادی ملالی واقعات فیستول مثانی مهبلی دوشنبه 17/11/1401  
۱۴ نورتاج اتمانزی طلا محمد نسایی ولادی تخصصی پروان واقعات حمل خارج رحم دوشنبه 17/11/1401  
۱۵ سپوژمی اسدزوی اسدالله  نسایی ولادی ایمرجنسی پنجشیر واقعات Assisted delivery ( vacuum Extraction) دوشنبه 17/11/1401  
۱۶ مسعود مبصر عبدالعزیز چشم نور واقعات مدیریت اندوفتلمیت پس از جراحی  دوشنبه 17/11/1401  
۱۷ محمد یوسف محمد عثمان چشم نور واقعات Keratoconus دوشنبه 17/11/1401  
۱۸ عبدالحکیم عبدالخلیل چشم نور واقعات اندوفتلمیت دوشنبه 17/11/1401  
شماره اسم ولد رشته شفاخانه عنوان مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظه
۱۹ سید محمد طوطاخیل میر غوث انتانی حوزوی ننگرهار واقعات سرخکان در کاهلان چهارشنبه 19/11/1401  
۲۰ فضل الدین فایز فخرالدین انتانی حوزوی هرات مطالعه توصیفی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو چهارشنبه 19/11/1401  
۲۱ صالح محمد منصفی غلام نبی انتانی حوزوی هرات واقعات Bacterial Meningitis چهارشنبه 19/11/1401  
۲۲ احمد سیر نورزاد منیر احمد داخله عمومی 102 بستر خیرخانه واقعات انتانات مجاری ادرار چهارشنبه 19/11/1401  
۲۳ خیال وزیر غازی غازی  داخله عمومی حوزوی ننگرهار واقعات قرحات پای نزد مریضان شکر چهارشنبه 19/11/1401  
۲۴ فضل الرحمان وزیری فضل الکریم داخله عمومی جمهوریت واقعات تضیق مایترل چهارشنبه 19/11/1401  
۲۵ ذبیح الله علیزاده غلام حیدر گوش و گلو جمهوریت واقعات Acute Rhinitis نظر به فیصدی پنجشنبه 20/11/1401  
۲۶ زاهدالله زاهد حسین خیل گوش و گلو عاجل ابن سینا واقعات Peritonsillar Sbscess پنجشنبه 20/11/1401  
۲۷ فرشید جلال سید کمال گوش و گلو جمهوریت واقعات کسور عظام انف پنجشنبه 20/11/1401  
۲۸ امیدالرحمان جلیل محمد جلیل داخله عمومی حوزوی بلخ واقعات Atrial fibrillation پنجشنبه 20/11/1401  
۲۹ همایون امانی سید احمد داخله عمومی حوزوی هرات احتشای بطین راست پنجشنبه 20/11/1401  
۳۰ نعمت رحیمی گل احمد داخله عمومی حوزوی هرات واقعات خونریزی قسمت علوی جهاز هضمی پنجشنبه 20/11/1401  
۳۱ شکیبا ناصری محمد غلام نسایی ولادی رابعه بلخی واقعات Post- Partum Hemorrhage بعد از ولادت شنبه 22/11/1401  
۳۲ شکیبا جلال سید جلال نسایی ولادی استقلال واقعات ولادت قبل از میعاد شنبه 22/11/1401  
۳۳ زهره غلامی علی احمد نسایی ولادی حوزوی هرات واقعات Molar Pregnancy شنبه 22/11/1401  
۳۴ نثار احمد نیازی محمد یوسف جراحی عمومی وزیر محمد اکبرخان واقعات Pylor Perfotation شنبه 22/11/1401  
۳۵ محمد اشرف باوری جاجی عبدالقیوم جراحی عمومی حوزوی قندهار Incidence of Cholelithiasis شنبه 22/11/1401  
۳۶ لطف الله بها عبدالمتین جراحی سوختگی استقلال واقعات سوختگی کیمیاوی  شنبه 22/11/1401  
شماره اسم ولد رشته شفاخانه موضوع مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۳۷ ثابت الله ملکرزی تیمورشاه داخله اطفال تخصصی تخار واقعات کمبود فقر آهن یکشنبه 23/11/1401  
۳۸ رحمن الله خدران ذاکرالله داخله اطفال صحت طفل واقعات H.I.E نوزادان در مریضان مصاب Perinatal یکشنبه 23/11/1401  
۳۹ احمد سهراب نیازی محمد ظاهر داخله اطفال حوزوی هرات واقعات سوء تغذی حاد و شدید یکشنبه 23/11/1401  
۴۰ عابد رحیمی عبدالقادر داخله عمومی حوزوی بلخ واقعات COPD یکشنبه 23/11/1401  
۴۱ محمد سلیم ستانکزی محمد نعیم داخله عمومی جمهوریت واقعات Aplastic Anemia یکشنبه 23/11/1401  
۴۲ شیر محمد ملتیار ملت شاه داخله صدری صدری ابن سینا واقعات انصباب پلورا یکشنبه 23/11/1401  
۴۳ الاهه همت زاده محمد اکرم نسایی ولادی تخصصی تخار واقعات اولیگوهایدرو امینوس دوشنبه 24/11/1401  
۴۴ فرانگیز جلال محمد شفیع  نسایی ولادی حوزوی بلخ واقعات اکلامپسیا دوشنبه 24/11/1401  
۴۵ تهمینه پیمان عبدالکریم نسایی ولادی حوزوی بلخ واقعات پارگی درجه چهارم ناحیه عجان  دوشنبه 24/11/1401  
۴۶ محمد ابراهیم شرافت حاجی داودشاه داخله عمومی تخصصی هلمند واقعات Cor- Pumonal دوشنبه 24/11/1401  
۴۷ اجمل شیرزاد  بادار داخله عمومی رابعه بلخی واقعات UTI در حاملگی دوشنبه 24/11/1401  
۴۸ ذکریا شاداب رحمت الله داخله عمومی تخصصی تخار دریافت واقعات انتان H, Pylori در قرحه پیپتیک دوشنبه 24/11/1401  
۴۹ محمد حسن بهرامی محمد موسی جراحی عمومی حوزوی بلخ واقعات سنگ های مثانه  پنجشبه 27/11/1401  
۵۰ داد محمد یارمل عبدالخالق جراحی عمومی حوزوی بلخ واقعات Spenic injury پنجشبه 27/11/1401  
۵۱ سید ابوالقاسم حسینی سید حسن جراحی عمومی حوزوی بلخ واقعات Common Bile Duct Stone پنجشبه 27/11/1401  
۵۲ شفیق الله ذین عباد عنایت الله داخله اطفال صحت طفل دریافت فکتورهای مساعد کننده Neonatal seizure پنجشبه 27/11/1401  
۵۳ مرتضی امینی عبدالمنان داخله اطفال تخصصی پروان واقعات سپسیس موخر نوزادان پنجشبه 27/11/1401  
۵۴ احمد جاوید سید فقیر داخله اطفال تخصصی پروان واقعات Rh Incompatibilty پنجشبه 27/11/1401  
شماره اسم ولد رشته شفاخانه عنوان مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۵۵ ترینا حیدری حیدرعلی گوش و گلو حوزوی بلخ واقعات Maxillary sinusitis شنبه 29/11/1401  
۵۶ زهرا عزیزی غلام حسین گوش و گلو حوزوی بلخ واقعات تراخیستومی شنبه 29/11/1401  
۵۷ شفیق الله تسل ملا عبدالمنان گوش و گلو حوزوی قندهار Otitis media واقعات شنبه 29/11/1401  
۵۸ صدف حیات فدا محمد نسایی ولادی ملالی واقعات Neural tube defect شنبه 29/11/1401  
۵۹ عاقله میرزاده عبدالستار نسایی ولادی ملالی واقعات حمل خارج رحمی در ناحیه امپولا شنبه 29/11/1401  
۶۰ ملالی بارک نثار احمد نسایی ولادی ملالی واقعات Anterior vaginal colporrhaphy شنبه 29/11/1401  
۶۱ عزت الله عمرزی محمد عمر داخله عمومی 400 بستر واقعات اختلاطات مزمن نزد مریضان شکر نوع دو یکشنبه 30/11/1401  
۶۲ قیس درانی شیخ محمد داخله عمومی 400 بستر مریضان نفروپاتی دیابتیک یکشنبه 30/11/1401  
۶۳ حسن خان محمدی علم خان داخله عمومی رابعه بلخی واقعات Deep vein thrombosis یکشنبه 30/11/1401  
۶۴ رنا سنگین راز محمد جراحی عمومی عاجل ابن سینا واقعات Umbilical Hernia یکشنبه 30/11/1401  
۶۵ مسیح احمد احمدی شیر احمد جراحی عمومی عاجل ابن سینا واقعات انسداد امعاء رقیقه یکشنبه 30/11/1401  
۶۶ اقبال احمد جلال غلام حضرت جراحی عمومی عاجل ابن سینا انتانات جروحات جراحی  یکشنبه 30/11/1401  
۶۷ عبدالغفور امیرزی علم جان داخله اطفال حوزوی کندز واقعات Birth Asphxia دوشنبه 1/12/1401  
۶۸ نورالدین نوری محمد اکبر داخله اطفال حوزوی ننگرهار Bacillary dysentery in children up to 5 year admitted دوشنبه 1/12/1401  
۶۹ زاهدالرحمان عزیزی عزیزالرحمان داخله اطفال اتاترک واقعات عدم کفایه قلب دوشنبه 1/12/1401  
۷۰ هما واحدی عبدالخالق داخله اطفال 400 بستر واقعات سینه بغل در اطفال زیر 5 سال دوشنبه 1/12/1401  
۷۱ نجیبه شینواری عبدالحنان نسایی ولادی استقلال واقعات هستریکتومی به دلیل فیبرایید رحمی دوشنبه 1/12/1401  
۷۲ فرشته فروتن عبدالکریم نسایی ولادی رابعه بلخی واقعات PPH دوشنبه 1/12/1401  
۷۳ شافعه همت  گل آقا نسایی ولادی رابعه بلخی واقعات Breech Presentation دوشنبه 1/12/1401  
شماره اسم ولد رشته شفاخانه عنوان مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۷۴ غلام سخی فیضی حاجی شاه محمد جراحی اعصاب جمهوریت واقعات خونریزی مزمن تحت الصلبیه چهارشنبه 3/12/1401  
۷۵ محمد اکرم نعمتی حاجی نعمت الله جراحی اعصاب حوزوی هرات واقعات فتق دیسک کمر چهارشنبه 3/12/1401  
۷۶ عزیزه غزنوی خیر محمد جراحی اعصاب حوزوی هرات واقعات Contusion مغز در مریضان تروما قحفی چهارشنبه 3/12/1401  
۷۷ فرهاد صفر عزیزالله اورتوپیدی وزیر محمد اکبرخان واقعات Bimalleolar ankke fractures چهارشنبه 3/12/1401  
۷۸ محمد صالح رحیمی رحیم الله اورتوپیدی وزیر محمد اکبرخان واقعات Hallux valgus چهارشنبه 3/12/1401  
۷۹ نثار احمد یادگاری محمد قاسم اورتوپیدی پولیس واقعات کسور باز جسم عظم قصبه چهارشنبه 3/12/1401  
۸۰ سید ذبیح الله سادات سید حمایت الله هیماتولوژی جمهوریت واقعات مرض لوکیمی Myeloeid مزمن پنجشنبه 4/12/1401  
۸۱ سید احماد ناصح عبدالوکیل داخله عمومی حوزوی ننگرهار Inferior wall ST segment Elevation Myocardial in Acute STMI پنجشنبه 4/12/1401  
۸۲ سید احسان الدین میر ایام الدین داخله عمومی حوزوی بلخ واقعات هایپوتایرودیزم پنجشنبه 4/12/1401  
۸۳ مسعوده رحیمی عبدالجلیل نسایی ولادی تخصصی پروان واقعات لیبر قبل از وقت پنجشنبه 4/12/1401  
۸۴ سجیه صارم سخی محمد نسایی ولادی 102 بستر خیرخانه میزان واقعات کورد پرولپس پنجشنبه 4/12/1401  
۸۵ بی بی اسما سید عبدالاحد نسایی ولادی رابعه بلخی واقعات Assisted delivery  توسط Vacuum Extraction پنجشنبه 4/12/1401  
۸۶ محمد نعیم عمر خدای رحیم انستیزی حوزوی قندهار اختلاطات انستیزی Genral در جریان و بعد از عملیات شنبه 6/12/1401  
۸۷ غلام مصطفی صافی غلام محی الدین جراحی عمومی عاجل ابن سینا واقعات تدور کولون سیگموئید شنبه 6/12/1401  
۸۸ محمد معصوم صافی محمد ناصر جراحی عمومی وزیر محمد اکبرخان واقعات Epigastric Hernia شنبه 6/12/1401  
۸۹ آمنه عمری امین الله جلدی حوزوی هرات واقعات روزاسه  شنبه 6/12/1401  
۹۰ عصمت الله نوری بهادرخان جلدی عاجل ابن سینا واقعات Herpes Zoster شنبه 6/12/1401  
۹۱ الیاس رسولی جمعه گل طب عدلی طب عدلی واقعات تسمم با گاز کاربن مونواگساید شنبه 6/12/1401  
شماره اسم ولد رشته شفاخانه موضوع مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۹۱ حامد علی فتح محمد داخله اطفال اتاترک واقعات برانشیل آسما یکشنبه 7/12/1401  
۹۲ شاه جهان سیال محمد عالم داخله اطفال حوزوی ننگرهار Hypoglycemia in sever Acute malnutrition یکشنبه 7/12/1401  
۹۳ احمد زبیر عبدالحکیم  داخله اطفال صحت طفل واقعات Seizure نزد اطفال بالاتر از یک سال یکشنبه 7/12/1401  
۹۴ لیدا میرخیل محمد عثمان نسایی ولادی تخصصی پروان واقعات Total Retention of Placenta یکشنبه 7/12/1401  
۹۵ نیلا نذیری نبی الله نسایی ولادی 102 بستر خیرخانه واقعات پاره شدن قبل از وقت غشای مایع امنیوتیک یکشنبه 7/12/1401  
۹۶ راحله صمیمی حمید رضا نسایی ولادی حوزوی بلخ واقعات پری اکلامپسیا یکشنبه 7/12/1401  
۹۷ نجیب الله ترین عبدالقدوس داخله عمومی عاجل ابن سینا واقعات H. pylori دوشنبه 8/12/1401  
۹۸ مبارک شاه عرفان فخرالدین داخله عمومی حوزوی بلخ واقعات D.K.A دوشنبه 8/12/1401  
۹۹ سید ممتاز سادات شاه جی داخله عمومی جمهوریت واقعات مرض مزمن انسدادی ریه دوشنبه 8/12/1401  
۱۰۰ عبدالحسیب علومی محمد سعید چشم نور هرات مریضان کترکت ترضیضی  دوشنبه 8/12/1401  
۱۰۱ احمد ذکی احمدی عبدالرحمان چشم نور هرات میزان واقعات بندش ولادی قنات افراغی اشکیه دوشنبه 8/12/1401  
۱۰۲ عبدالفتاح جیحون محمد عسی گوش و گلو حوزوی کندز واقعات تراخیستومی دوشنبه 8/12/1401  
۱۰۳ لیدا نظری غلام محبوب جلدی حوزوی هرات واقعات Actinic Keratosis چهارشنبه 10/12/1401  
۱۰۴ محمد یما نجرابی فضل الرحمان جلدی حوزوی بلخ واقعات Pityriasis versicolor چهارشنبه 10/12/1401  
۱۰۵ محمد رحیم رحیمی محمد ناصر جلدی حوزوی بلخ واقعات Infantile Hemangioma چهارشنبه 10/12/1401  
۱۰۶ منیژه اکسیر سید جمیل نسایی ولادی تخصصی پروان واقعات Labor dystocia  که به وسیله پاراتوگراف چهارشنبه 10/12/1401  
۱۰۷ آرزو اکبری فیض محمد نسایی ولادی رابعه بلخی واقعات ولادت مهبلی بعد از سیزارین سکشن چهارشنبه 10/12/1401  
۱۰۸ تمنا غازی غازی محمد نسایی ولادی حوزوی بلخ واقعات مکروزمی  چهارشنبه 10/12/1401  
شماره اسم ولد رشته شفاخانه عنوان مونوگراف تاریخ دفاع ملاحظات
۱۰۹ دوست محمد جاهد حاجی محمد عسی جراحی عمومی حوزوی بلخ واقعات Beinign Prostatic Hypertrophy پنجشنبه 11/12/1401  
۱۱۰ سید ناصر حسینی سید محسن جراحی عمومی حوزوی بلخ واقعات فتق مغبنی نزد کاهلان پنجشنبه 11/12/1401  
۱۱۱ رجب علی پاینده علی احمد جراحی عمومی حوزوی بلخ واقعات سنگ های کیسه صفرا پنجشنبه 11/12/1401  
۱۱۲ عطاءالحق قاسمی عبدالخالق انتانی انتانی واقعات جاردیا در کاهلان پنجشنبه 11/12/1401  
۱۱۳ احمد شعیب تیموری حاجی حبیب الله انتانی حوزوی هرات واقعات هیپاتیت ب مزمن  پنجشنبه 11/12/1401  
۱۱۴ همایون همت  عبدالمنان رادیولوژی شاه امان الله واقعات خونریزی های حاد سب دورال و اپیدورال پنجشنبه 11/12/1401  
۱۱۵ شهلا نظری گل حسین داخله عمومی شاه امان الله واقعات ترومبوز اورده عمیقه شنبه 13/12/1401  
۱۱۶ عبدالجلیل آقبلوت امام مراد داخله عمومی حوزوی کندز واقعات Acute Exacerbation of COPD شنبه 13/12/1401  
۱۱۷ محمد آصف شیرزاد داخله عمومی داخله عمومی 400 بستر واقعات قرحات معدوی ناشی از انتان H. Pylori شنبه 13/12/1401  
۱۱۸ عادله سلیم سلیم  نسایی ولادی ملالی واقعات ابرپشو پلاسنتا در مریضان Sever preeclampsia شنبه 13/12/1401  
۱۱۹ فریده دوست گل آقا نسایی ولادی ملالی واقعات پارگی های کانال ولادی بعد از ولادت مهبلی شنبه 13/12/1401  
۱۲۰ سونیا سعیدی محمد یاسین نسایی ولادی ایمرجنسی پنجشیر میزان واقعات ولادت مهبلی به تعقیب سزارین سکشن شنبه 13/12/1401  
۱۲۱ بسم الله برومند حاجی ذبیح الله جراحی صدری حوزوی هرات واقعات پنوموتوراکس یکشنبه 14/12/1401  
۱۲۲ فرهاد شیرزاد پایگل جراحی عمومی حوزوی هرات واقعات تثقب قرحات پیپتیک یکشنبه 14/12/1401  
۱۲۳ وحدت شاه احمدشاه جراحی عمومی حوزوی ننگرهار واقعات صدمات کولون یکشنبه 14/12/1401  
۱۲۴ فرشته سادات میر عبدالمجید صحت روانی 400 بستر واقعات Bell's palsy یکشنبه 14/12/1401  
۱۲۵ احمد شعیب شهامت نجیب الله جراحی عمومی تخصصی پروان واقعات هیموروئید یکشنبه 14/12/1401  
۱۲۶ سمن نیازی  آرین جراحی عمومی عاجل ابن سینا واقعات اپندیسیت حاد یکشنبه 14/12/1401  

 نوت:  دوکتوران محترم جهت دفاع مونوگراف خویش مطابق تقسیم اوقات ساعت ۸:۳۰ صبح با دوجلد مونوگراف به ریاست اکمال تخصص تشریف آورند.

Latest announcements

Wed, May 22 2024 9:18 AM
Background image

Notice of Mobile Health Camps for Eye Care by the Ministry of Public Health

The Ministry of Public Health is pleased to announce the launch of a project aimed at establishing and equipping mobile health camps to provide essential eye care services in remote and . . .

Mon, Apr 29 2024 11:01 AM
Background image

The national campaign for polio

The national campaign for polio immunization was initiated today throughout the country

Wed, Feb 21 2024 10:17 AM
Background image

Announcement of the General Directorate of Human Resources!

Distribution of appointment times for the most doctoral candidates including the year 1403 batches

Back to announcements